23. oktobra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

23.10.2014.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

Preiļos, 2014. gada 23. oktobrī plkst. 1500

Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

1.1. Par Igora Pliča priekšlikumu nekustamā īpašuma atsavināšanai.
1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
1.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
1.4. Par neapdzīvojamo telpu patapinājuma līguma noslēgšanu.
1.5. Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latgales kulinārā mantojuma centrs”.
1.6. Par līdzekļu piešķiršanu  Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam Kultūras ministrijas projekta realizācijai.
1.7. Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada kultūras centram.
1.8. Par Preiļu novada  pašvaldības darba samaksas nolikuma papildināšanu.
1.9. Saistošie  noteikumi Nr.2014/17 „Grozījumi Nr.4 Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada 2014.gada pamatbudžetu”.

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

2.1. Par pabalsta piešķiršanu medicīnas izdevumu segšanai.
2.2. Par Preiļu novada Sociālā dienesta  lēmuma Nr.1-5/1179 pārskatīšanu.
2.3. Par sociālās dzīvojamās platības  īres līguma pagarināšanu.
2.4. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.5. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.6. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
2.7. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.9. Par piekrišanu iemitināšanai pašvaldības sociālajā dzīvojamā platībā.
2.10. Par Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību.
2.11.Par Preiļu novada pašvaldības pansionāta „Preiļi” vadītāju.

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

3.1. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.2. Par adreses noteikšanu.
3.3. Par Preiļu novada domes 2014.gada 28.augusta lēmuma (prot. Nr.9. p.3.7.) un 2014.gada 25.septembra lēmuma (prot. Nr.10. p.5.) precizēšanu.
3.4. Par zemes vienības piekritību valstij.
3.5. Par zemes vienību piekritību.
3.6. Par zemes gabala iznomāšanu.
3.7. „Par grozījumiem 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos „Preiļu novada pašvaldības nolikums”.
3.8. Par saistošo noteikumu Nr.2014/14 precizēšanu.

Novada  domes  priekšsēdētājs                          Aldis Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2014.