Realizēts vērienīgs projekts represēto atmiņu iemūžināšanai

07.10.2014.

Pēc kārtējiem Latvijā represēto cilvēku atcerei veltītajiem pasākumiem pavasarī apjautām, cik maz ir palicis to cilvēku, kas sevī nes atmiņas par piedzīvoto un pārdzīvoto tajos baisajos gados (Saunas pag. – 7, Rudzātu – 5). Radās doma noskaidrot, cik tādu cilvēku ir Latgales novados, un iemūžināt viņu atmiņu stāstījumus, fotogrāfijas, dzīvo vārdu (videoierakstos).

Šī gada vasara Prīkuļu un Rudzātu pusē aizritēja spraigi, jo iniciatīvas grupa „Senatnes mantinieki” realizēja savu ieceri – iemūžināt šo pagastu represēto Sibīrijas bērnu atmiņas. Sadarbībā ar Saunas pagasta (koordinatore Diāna Bravacka) un Rudzātu pagasta (koordinatore un projekta vadītāja Sandra Zalāne) aktīvistiem, projekts tika veiksmīgi realizēts. Pateicoties iegūtajam finansējumam tehnisko līdzekļu iegādei, ko piešķīra nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” Mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”, tika iegādāta videokamera, diktofons, zibatmiņas un ierakstāmie DVD diski.

Projekta sagatavošanas gaitā izstrādājām plānu, kas ļāva sistematizēt un apstrādāt iegūtos datus par abiem pagastiem vienotā formātā. Izmantojot mūsdienu tehnikas iespējas, tika izveidots informatīvs materiāls DVD diskā, kurš ir „dzīvs” šo vēsturisko notikumu liecinieks. Sevišķu vērību veltījām represēto piemiņas lietām: vienam tā bija jau ļoti veca pātaru grāmatiņa, citam – auduma svētbilde, vēl kādam – karote, kas nopirkta ceļā… Īpašu aizkustinājumu jutām, kad savām acīm skatījām un klausījāmies atmiņas par Sibīrijā izšūto galdautu, ko darinājusi viena stāstītāja māte.

Jāteic, ka, arī apzinoties projekta nozīmību, ne katrs represētais bija gatavs uzreiz atsaukt atmiņā tos smagos laikus. Esam pateicīgi tiem Rudzātu pagasta aptaujātajiem, kas bija ar mieru, ka viņu uzklausīšanā un iztaujāšanā piedalās arī jaunākā paaudze (Mairita Skrauča, Dāvids Rubens un Ādams Brūvers). Jaunieši lielu darbu ieguldīja arī diska vāciņu izveidē, kas mākslinieciski saskaņojas ar tā saturu un ir viņu roku darbs. Īpaši šim gadījumam (kā veltījumu visiem represētajiem) Rudzātu pagasta dzejniece Lidija Anspoka savā rokrakstā veltījusi dzejas rindas, kas kalpo par ievadu DVD ietilpinātajai informācijai. Projekta realizācijai atbalstu sniedza Rudzātu vidusskola un Priekuļu pamatskola, ļaujot izmantot pieejamo biroja tehniku, kā arī Rudzātu pagasta pārvalde, kas nodrošināja braucienu uz Salaspili pie represētās Zinaidas Pastares (dzimusi un dzīvojusi Steķos). Paldies par to!

Diskā iekļauti arī 2 atmiņu stāstījumi „Atceros laiku…”, kas dod ieskatu arī palikušo izjūtās, kad bija jādzīvo, baidoties par sevi un redzot aizvedam kaimiņus…

Izveidotais DVD nākotnē var būt kā ierosinājums arī citiem Latgales pagastiem – ierakstīt DVD savu „ Sibīrijas bērnu” atmiņu stāstījumus, apkopot un dāvināt savu skolu un pagastu bibliotēkām, muzejiem. Turklāt šāds materiāls ir būtisks ieguldījums muzeju krājumu digitalizācijā (konkrēti mūsu gadījumā – Preiļu muzejam, ja rodas tāda nepieciešamība un iespēja), kā arī novadpētniecības materiālu bāzes paplašināšanai centrālajās un pagastu bibliotēkās. Šo iestāžu krājumu digitalizācija nodrošina interaktivitāti, kas arvien vēršas plašumā. Katrs represētais, kas piedalījās pētījumā, arī saņems disku jau tuvākajā laikā. Preiļu lietišķās mākslas un vēstures muzeja vadītāja Tekla Bekeša un Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas pienākumu izpildītāja Ilona Skorodihina atzinīgi novērtēja tik būtisko krājuma papildinājumu novadpētniecībā.

Sagatavotā diska mērķauditorija – skolu bērni un jaunieši, pagastu un novadu iedzīvotāji. Interesējieties par iespēju mūsu veidoto disku apskatīt un iegūt informāciju par fiksētajām vēstures liecībām Preiļu un Līvānu novadu bibliotēkās, muzejos, skolās!

Projekta koordinatores Sandra Zalāne un Diāna Bravacka

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.