25. septembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

25.09.2014.

PREIĻU NOVADA DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

Preiļos, 2014. gada 25. septembrī plkst.1500

Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI
1.1. Par finansējumu SIA „Preiļu slimnīca” KPFI projektam.
1.2. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās  darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu.
1.3. Par neapdzīvojamo telpu Kooperatīva ielā  6, Preiļos nomas tiesību izsoles rezultātiem.
1.4. Par nekustamā īpašuma  „Avoti”  Aizkalnes pagastā atsavināšanu.
1.5. Par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu.
1.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
1.7. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
1.8. Par projekta  „Mūzikas instrumentu iegāde Preiļu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestrim” pieteikuma iesniegšanu.
1.9. Par projekta „Tautas tērpu iegāde Preiļu novada vidējās paaudzes deju kopai „Talderi II kārta” līdzfinansējumu.
1.10. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” realizēšanai.
1.11. Par maksas pakalpojumu tarifiem Preiļu Valsts ģimnāzijā.
1.12. Saistošie noteikumi Nr.2014./15  „Grozījumi Nr.3. Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada 2014.gada pamatbudžetu”.
1.13. Saistošie noteikumi Nr.16. „Grozījumi Nr.1. „Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2.  „Par speciālo  budžetu 2014.gadam”.
1.14. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai.
1.15. Par bezīpašnieka mantu.
1.16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
1.17. Par zemes nomu.

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
2.1. Par Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu Jāzepam Pīgoznim.
2.2. Par Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts  sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  sadali starp novada izglītības iestādēm.
2.3. Par ēdināšanas maksu  Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.
2.4. Par izmaiņām Preiļu 2.vidusskolas štatu sarakstā.
2.5. Par pabalsta piešķiršanu.
2.6. Par sociālās dzīvojamās platības  īres līguma pagarināšanu.
2.7. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās  platības.
2.8. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.9. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.10. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
3.1. Par vienošanos pie 2013.gada 24.oktobra līguma par siltumenerģijas un karstā  ūdens pārdošanu.
3.2. Par tehniskā projekta „Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 Projekta  ELRII -349 „AQUA LIFE” ietvaros”  tehniskā projekta autora priekšlikumu izskatīšanu.

Novada  domes  priekšsēdētājs                          Aldis Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 25.09.2014.