Preiļu novada dome 10. septembrī plkst. 10.00 rīko konkursu un izsoli par nedzīvojamo telpu Kooperatīva ielā-6, Preiļos (PVĢ ēdināšanas bloks) nomu ar mērķi – kafejnīcas izvietošana ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

10.09.2014.

Preiļu novada dome 2014.gada 10. septembrī plkst. 10.00 rīko konkursu un izsoli par nedzīvojamo telpu Kooperatīva ielā-6, Preiļos (Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdināšanas bloks) nomu ar mērķi – kafejnīcas izvietošana ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

Ar konkursa un izsoles nolikumu var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv (ZIP). Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29103598.

Pieteikumi konkursam un izsolei tiek pieņemti no 04.09.2014. līdz 09.09.2014. plkst. 11.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos. Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 45,00 – nomas maksa mēnesī (bez PVN).  Nodrošinājums  EUR 5,00 un reģistrācijas maksa EUR 5,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026. Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 1,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.