28. augusta Preiļu novada domes sēdes kārtība

28.08.2014.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

Preiļos, 2014.gada 28.augustā plkst.1500

Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

1.1. Par atskurbtuves darbības nodrošināšanas līguma slēgšanu.
1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
1.3. Par zemes nomu.
1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
1.5. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 1-8, Preiļos, Preiļu novadā nodošanu atsavināšanai.
1.6. Pelēču pamatskolas direktores Annas Karčevskas  iesnieguma izskatīšana.
1.7. Par iepirkumu un finansējumu  ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Preiļu novada izglītības iestādēs.
1.8. Par novada domes 2014.gada 18.jūlija lēmuma Nr.8/1 „Par valsts kases izsniegto  aizdevumu  piemērošanu procentu likmes maiņu” precizēšanu.

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

2.1. Par finansiālu atbalstu  Lūkasam Vucānam Eiropas un Āfrikas junioru čempionātam  ūdensslēpošanā.
2.2. Par tūrisma biedrības „AtpūtasBāzes.Lv” iesnieguma izskatīšanu.
2.3. Par izmaiņām Preiļu novada  Sociālā dienesta štatu – sociālais darbinieks Aizkalnes pagastā, sociālais darbinieks Saunas
pagastā un sociālais darbinieks  Pelēču pagastā pamatlikmes atalgojumā.
2.4. Par  vecāku līdzfinansējumu.
2.5. Par pedagoga  palīga likmi.
2.6. Par atļauju  atvērt  klašu komplektus.
2.7. Par  finansiālu atbalstu.
2.8. Par Preiļu Valsts ģimnāzijas nosaukuma maiņu.
2.9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu  anulēšanu.
2.10. Par dzīvokļa daļas  nodošanu apakšīrē.
2.11. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.12. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.13. Par sociālās dzīvojamās platības  īres līguma pagarināšanu.
2.14. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās  platības.
2.15. Par piekrišanu iemitināšanai pašvaldības īpašumā.
2.16. Par līdzekļu piešķiršanu  nodibinājumam „Viduslatgales pārnovadu fonds”

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

3.1. Par darbu izpildes  termiņu pagarināšanu.
3.2. Par pilsētas zīmes ar ģerboni novietošanu.
3.3. Par zemes vienību piekritību.
3.4. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.5. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.
3.6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3.7 Par atteikšanos no zemes.
3.8. Par medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
3.9. Par nedzīvojamo telpu nomu.
3.10. Par zemes reformas pabeigšanu  Preiļu novada Preiļu pilsētā.

Novada  domes  priekšsēdētāja vietnieks                            Juris Kovaļevskis

Pēdējās izmaiņas: 28.08.2014.