Valsts prezidents pasniegs Ata Kronvalda balvu Preiļu 1. pamatskolas vizuālās mākslas skolotājai Mariannai Abrickai

02.09.2014.

Nodibinājums „Ata Kronvalda fonds”
Reģ. Nr. 40008019311
AS „SEB Banka” (UNLALV2X)
LV40UNLA0050019805688
Bruņinieku iela 12 – 9, Rīga, LV-1001
T./F.: 67297364, 26037072 E.: atakronvaldafonds@gmail.com
www.atakronvaldafonds.lv 

Valsts prezidents pasniegs Ata Kronvalda balvu un ceļojošo balvu „Lielā Pūce”

 

2. septembrī plkst. 14.00 Melngalvju namā notiks Ata Kronvalda balvas un ceļojošās balvas „Lielā Pūce” pasniegšanas ceremonija, kurā tiks apbalvoti trīs pedagogi par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā. Goda zīmes pasniegs Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ata Kronvalda fonda valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs.

 

Ata Kronvalda balvu piešķirs:

            Sarmītei Dreijaltei – Cēsu Valsts ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinību skolotāja

            Mariannai Abrickai – Preiļu 1. pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja 

            Ivetai Ratinīkai – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

            Svinīgā ceremonijā Melngalvju namā pedagogi saņems Valsts prezidenta un Ata Kronvalda fonda prezidenta Henrika Danusēviča parakstītus diplomus un medaļu ar Ata Kronvalda attēlu, kurus veidojusi māksliniece Elita Viliama, kā arī vienreizējo stipendiju.

 

            Ata Kronvalda balva tiek pasniegta kopš 1989. gada un pavisam godalgas saņēmuši 135 izcili izglītības darbinieki. Galvenie kritēriji Ata Kronvalda prēmijas piešķiršanai ir pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga un starptautiskajās olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi, kā arī talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.

            Ata Kronvalda fonds ir sabiedriskā labuma organizācija un šogad Ata Kronvalda prēmijas piešķiršanu ar ziedojumiem ir atbalstījuši SIA „LDZ CARGO” un SIA „Zaļā josta”  

 

Šogad Lielo Pūci saņems:

  1. vieta Rīgas Valsts 1. ģimnāzija;
  2. vieta Daugavpils Krievu vidusskola – licejs;
  3. vieta Rīgas Franču licejs;
  4. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija;
  5. vieta Cēsu Valsts ģimnāzija.

 

Šogad Mazo Pūci saņems:

  1. vieta Aglonas vidusskola;
  2. vieta Daugavpils Saskaņas pamatskola;
  3. vieta Rīgas 89. vidusskola;
  4. vieta Rīgas 41. vidusskola;
  5. vieta Daugavpils 13. vidusskola. 

            Ceļojošo balvu „Lielā Pūce” pirmo reizi pasniedza 1988./89.m. g. Balvas dibinātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes firma „Kontakts”. Tai laikā Latvijas virzībai uz suverēnu valsti sevišķi svarīga loma bija uzkrātajam intelektuālajam potenciālam un prasmei to izmatot. Dibinātāji uzskatīja, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un vadītāju izveides pamats ir skola, tādēļ ir jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgiem skolēniem un jānodibina balva, ko pasniegt labākajiem skolu kolektīviem par skolēnu sasniegumiem mācību darbā.

 

Par Ata Kronvalda fondu

            Ata Kronvalda fonds dibināts 1994. gadā un tā dibinātāju vidū ir LR Izglītības ministrija, Skolēnu zinātniskā biedrība, AS „Izglītība”, pedagogi Andris Tomašūns, Agnis Andžāns, Dzintra Paegle un sabiedriskais darbinieks Henriks Danusēvičs. Fonda uzdevumi ir celt zināšanu prestižu Latvijā, stimulēt pedagogu, zinātnieku un citu personu iesaistīšanos Latvijas talantīgāko jauniešu izglītošanā, popularizēt talantīgos skolēnus un to sasniegumus, viņu darba vadītājus un atbalstītājus. Ik gadu Fonds piešķir goda zīmes zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem, arī studentiem par ieguldījumu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā. Pretendentus Ata Kronvalda balvai izvirza izglītības iestādes, izglītības pārvaldes, pedagogu kolēģi un citas personas.

 

Papildu informācija:

Ata Kronvalda fonda projektu vadītāja Dace Rēķe 26037072, 67297364

Pielikumā: 2014. gada Ata Kronvalda prēmijas ieguvēji un pedagoģiskās darbības apraksts.


2014. gada Ata Kronvalda prēmijas ieguvēji un pedagoģiskās darbības apraksts

Sarmīte Dreijalte

Cēsu Valsts ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinību skolotāja

Sarmīte Dreijalte par ķīmijas un dabaszinību skolotāju strādā no 1981. gada. Daudzus gadus skolotāja vada ķīmijas skolotāju metodisko apvienību Cēsu novadā, kā arī motivē un ieinteresē skolēnus darboties Jauno ķīmiķu skolā. Katru gadu skolotājas vadībā skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, aizstāv un gūst godalgotas vietas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatēs gan novadā, gan Vidzemē, gan valstī. Sarmītes Dreijaltes skolēns ir iekļauts Latvijas komandas sastāvā, kura piedalījās 2014. gada pasaules ķīmijas olimpiādē Vjetnamā. Pēdējo triju gadu laikā S. Dreijaltes skolēni ir guvuši 38 godalgotas vietas novada olimpiādēs, 3 godalgotas vietas valsts olimpiādēs, 4 godalgotas vietas atklātajās olimpiādēs.

 

Iveta Ratinīka

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Iveta Ratinīka par latviešu valodas un literatūras skolotāju strādā kopš 2008. gada. Skolotāja pedagoģiskajā darbā ir erudīta, aktīva un profesionāla. I. Ratinīka vada interešu izglītības pulciņu „Žurnālistika”. Skolotāja izcili sagatavo skolēnus olimpiādēm – pēdējo triju gadu laikā 7 skolēni ir guvuši godalgotas vietas novada olimpiādēs, 6 skolēni godalgotas vietas valsts olimpiādēs. 13 skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas valsts zinātniskās pētniecības darbu lasījumos, kā arī 3 balvas „Pūce” valsts ģimnāziju zinātniskās pētniecības darbu lasījumos.

 

Marianna Abricka

Preiļu 1. pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja

Marianna Abricka par vizuālās mākslas skolotāju strādā kopš 1989. gada. Skolotāja ļoti vērīgi seko skolēnu māksliniecisko spēju pilnveidošanai, kas motivē skolēnus aktīvi piedalīties un gūt vērā ņemamus rezultātus olimpiādēs un dažādos konkursos. 38 skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē, un 9 skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas valsts atklātajā Vizuālās mākslas olimpiādē. 2014. gadā iegūta zelta medaļa starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras”. 2013. un 2014. gadā skolotājas M. Abrickas skolēnu darbi tika izvirzīti starptautiskajam bērnu konkursam LIDICE.

 

Pēdējās izmaiņas: 02.09.2014.