Aicinām iepazīties ar jaunākajām ziņām par finanšu piesaistes iespējām, ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs

19.08.2014.

Aicinām iepazīties ar jaunākajām ziņām par finanšu piesaistes iespējām ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs
Plašāku informāciju skatīt www.latgale.lv/esfondi un  www.esfinanses.lv 

 

J A U N U M I

Pieejams finansējums centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai 
15.08.2014 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2014.gada 15.septembra līdz 2014.gada 14.novembrim (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 6.projektu iesniegumu atlases kārtu. Kohēzijas fonda līdzfinansējums siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijai pieejams sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem – komercsabiedrībām, kas ražo un piegādā siltumu patērētājiem.

Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem 
14.08.2014 
Lauku atbalsta dienests līdz 2014.gada 27.augustam izsludina iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu. Atbalstam var pieteikties 1)novadu pašvaldības dzesētavu iegādei, kas paredzētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem un 2)medniekus pārstāvošas organizācijas, kurās ir vismaz piecsimt biedru (fiziskas personas) vai to apvienība mednieku izglītojošo pasākumu organizēšanai par sabiedrības veselību – lipīgo slimību profilaksi un apkarošanu, kā arī pārtikas drošību.

Izsludināts konkurss EK programmā “Tiesiskums 2014-2020” starptautisku projektu atbalstam ES narkotiku apkarošanas politikas jomā 
13.08.2014 
Eiropas Komisijas programmas „Tiesiskums 2014-2020” 2014. gada darba programmas ietvaros līdz šī gada 5. novembrim izsludināts konkurss ”Aicinājums iesniegt projekta pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus ES narkotiku apkarošanas politikas jomā”. Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija.

Aicinām pieteikties partnerības veicināšanas pasākumam 
15.08.2014 
2014. gada 10. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē partnerības veicināšanas pasākumu, kura mērķis ir nodrošināt donorvalstu (Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina) potenciālo projektu partneru ierašanos Latvijā, lai potenciālais projekta iesniedzējs un projekta partneris varētu saskaņot ar projekta iesniegšanu saistītos jautājumus un nepieciešamo dokumentāciju. Pasākuma ietvaros iespējams segt izmaksas (aviobiļetes un viesnīca) ne vairāk kā diviem pārstāvjiem no vienas donorvalsts partnera institūcijas (potenciālajam Latvijas projekta iesniedzējam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jānosūta uz e-pastueeagrants@varam.gov.lv līdz 2014. gada 22. augustam).

Mezanīna aizdevumus investīcijām piešķirs līdz 2015.gada beigām 
12.08.2014 
Ministru kabinets šā gada 12.augustā ir apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta noteikumos par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai, pielāgojot noteikumus jaunajam reģionālā atbalsta regulējumam un tādējādi pagarinot mezanīna aizdevumu investīcijām piešķiršanas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.

Izsludināts konkurss EK programmā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” dažādu neiecietības formu novēršanai un apkarošanai 
13.08.2014 
Eiropas Komisijas programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” darba programmas ietvaros līdz šī gada 12. novembrim izsludināts konkurss „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības formu novēršanai un apkarošanai”. Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija. 

P A S Ā K U M I

Seminārs par projektu iesniegšanu Norvēģijas finanšu instrumenta finansētajā aktivitātē “Pētniecība” 
25.08.2014, Rīga 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 25. augustā (plkst. 14:00) Vaļņu ielā 1, 4. stāvā rīko papildu informatīvu semināru par projektu iesniegumu iesniegšanu aktivitātē “Pētniecība” EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un stipendijas” ietvaros. Pieteikšanās semināram tiešsaistē VIAA mājaslapā.

Informatīvie semināri par projektu elektronisko pieteikuma veidlapu aizpildīšanu ES programmā “Erasmus+” 
26.08.2014, Rīga 
2014. gada 26. augustā notiks informatīvie semināri par jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba, jaunatnes darbinieku apmācību un stratēģiskās partnerības projektuelektronisko pieteikuma veidlapu aizpildīšanu Eiropas Savienības programmā „Erasmus+”. Semināri notiks Rīgā 26. augustā, Konventa sētā, Georga zālē plkst. 09:00 – par jauniešu apmaiņas projektiem, plkst. 10:45 – Eiropas Brīvprātīgā Darba projektiem, plkst. 13:00 – par jaunatnes darbinieku apmācību projektiem un plkst. 14:45 – par stratēģiskās partnerības projektiem. Seminārus organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Semināram var pieteikties līdz 2014. gada 24. augustam, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē http://ejuz.lv/kkaaa

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri 
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Daugavpils Universitāte – pārdomātas ES struktūrfondu piesaistes pozitīvs piemērs.

Latvija Eiropas Savienības (ES) fondu apguvē ir viena no sekmīgākajām dalībvalstīm, kura budžeta plānošanas ietvarā laikposmā no 2007. – 2013.gadam savai attīstībai saņēma 4,5 miljardus EUR, kas veido aptuveni 20% no Latvijas IKP. Šie skaitļi liecina par to, ka ES līdzfinansējuma veiksmīga izmantošana ir ļoti būtiska iedzīvotāju labklājības un izaugsmes paaugstināšanai. Latgales reģions šai laika posmā no kopējā Latvijai piešķirtāERAF, ESF un KF finansējuma nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa projektiem ir piesaistījis 13 %.

Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra speciālists Oskars Zuģickis norāda:“Lai gūtu pēc iespējas lielāku labumu no nākamajā plānošanas periodā (2014. – 2020.gads) pieejamajiem fondiem, ļoti svarīgi ir pienācīgi izanalizēt iepriekšējā periodā gūto pieredzi un izmantot to nākamā perioda plānošanas un administrēšanas procesā.”

Kā viens no veiksmīgākajiem pārdomātas ES līdzekļu piesaistes piemēriem Latgalē ir Daugavpils Universitāte (DU), kas, izmantojot ES fondu līdzekļus, uzlabo mācību un darba vidi, ar katru gadu kļūst aizvien aktīvāka un mūsdienīgāka, tādējādi studentiem paverot lielākas izvēles un izaugsmes iespējas. Plašās auditorijās, ar mūsdienīgām iekārtām aprīkotās laboratorijās, modernā bibliotēkā, zinošu un atsaucīgu docētāju vadībā tiek nodrošināta kvalitatīva izglītība un pētnieciskais darbs.

2007. – 2013. gada plānošanas periodā DU īstenojusi 44 projektus, par kopējo summu 87 milj.EUR (ESF – 32 milj. un ERAF – 55 milj. EUR).

Realizējot ERAF projektu “DU studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”, Universitāte ir modernizējusi savu infrastruktūru, studiju un pētniecības procesu. Tās bibliotēka kļuvusi par vienu no mūsdienīgākajām Latvijas augstskolu bibliotēkām. Modernizācijas rezultātā tagad grāmatu saņemšana un nodošana tiek veikta automātiski. Unikāla ir kļuvusi iespēja grāmatu nodošanai ārpus bibliotēkas darba laika un telpām. Grāmatu plaukti abonementā tagad ir bīdāmi un ļauj racionāli izmantot telpas platību.

DU studējošie atzinuši, ka pēc veiktajiem renovācijas darbiem Universitātes korpuss Parādes ielā 1 ir kļuvis ne tikai estētiski pievilcīgāks un modernāks, bet arī studiju procesam piemērotāks. Renovācijas gaitā ir veikta telpu pārplānošana, piemēram, pirmā stāva foajē ir ierīkota mājīga bērnu istaba. Virs universitātes mācību korpusa jumta uzstādīts arī balts kupols – astronomiskā observatorija, kurā tiks izvietots teleskops zinātnisko pētījumu veikšanai astronomijā, lai atklātu kosmisko ķermeņu noslēpumus.

DU studenti, kuri izvēlējušies studēt bioloģiju un ķīmiju, jau vairāk nekā gadu strādā ar aprīkojumu, kas ir viens no modernākajiem ne tikai Latvijā, bet dažas iekārtas – pat Eiropā. Topošie speciālisti jau tagad iepazīst jaunākās tehnoloģijas, izprot to pielietojumu un ar savām zināšanām ir konkurētspējīgi darba tirgū. Nozīmīgi, ka ar jaunā aprīkojuma palīdzību Universitātes zinātnieki ir sasnieguši augstus rezultātus arī zinātniskajā vidē, kā arī patentē jaunas tehnoloģijas.

Tāpat arī citu nozaru studentiem iegādāta moderna un mūsdienīga aparatūra. Tā, piemēram, topošie mākslinieki Mūzikas un mākslu fakultātē strādā ar profesionālo ploteri, kas drukā uz praktiski visiem zināmajiem materiāliem, tas ieguvis augstu pozitīvo vērtējumu studentu un akadēmiskā personāla vidū. Mūsdienu prasībām atbilstoša ir jaunā grafikas prese, kas ir augstas klases iekārta, kurā ar datora palīdzību automātiski tiek kontrolētas gan apdrukājamās formas un materiāla ievietošana, gan arī pats apdrukas process.

DU, stiprinot ne tikai tās tehnisko nodrošinājumu, bet arī ceļot saturisko kapacitāti, ES līdzekļu piesaistē ir raksturīga ilgtermiņa plānošana un pēctecība. Kā piemēru var minēt jau 2012. gada vasarā savu otro dzīvi pēc renovācijas uzsāktā mācību bāze „Ilgas”, kas kļuvusi par vienu no mūsdienīgākajām un modernākajām studiju un pētniecības bāzēm Austrumeiropā, kuru izmanto studentu mācību praksēm un doktorantūras studiju organizēšanai. Universitāte, izmantojot jauniegūto infrastruktūru un lai palielinātu „Ilgu” zinātniski pētniecisko nozīmību, uzrakstīja projektu ERAF, kā rezultātā izveidoja “Mežu un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centru”. Sākotnēji tika veikti vienstāvu ēkas rekonstrukcijas darbi, Meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijā tika uzstādītas modernas laboratorijas un lauka pētījumu aprīkojums. Savukārt vēlāk, cita, ESF projekta, ietvaros izveidota starpdisciplināru nanodaļiņu un bioloģisko objektu mijiedarbības pētījumu zinātniskā grupa, kurā darbojas fizikas, matemātikas un dzīvības zinātņu jaunie un esošie pašmāju un ārvalstu zinātnieki, tādējādi, reģionam piesaistot cilvēkresursus Mežu un ūdens resursu izpētei un attīstībai.

Savukārt projekta „Jaunas zinātniskās grupas izveide akvakultūras tehnoloģiju modernizēšanai” ietvaros tiek izstrādātas jaunas tehnoloģijas akvakultūrā, palielinot no zivju audzētavām izlaižamo zivju izdzīvošanas spējas dabiskajās ūdenstilpēs un nodrošinot saimnieciski nozīmīgo zivju populāciju ilgtspējīgu ģenētisko struktūru un vitalitāti.

Šāda ilgtermiņa domāšana ļāvusi Daugavpils Universitātei jau vairākus gadus pēc kārtas iegūt arī labākās reģionu un ceturtās labākās Latvijas augstskolas statusu.

Taču visnozīmīgākais finansējuma apjoma ziņā ir projekts “DU studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”. Tā kopējais finansējums ir 23,78 miljoni EUR, no tiem ERAF finansējums -20,22 milj. EUR, valsts budžeta finansējums -1,7 milj. EUR un DU līdzfinansējums -1,86 milj. EUR. Šī projekta ietvaros blakus mācību korpusam Parādes ielā 1 ir uzcelta jauna un mūsdienīga ēka, kas izveidota kā funkcionāla mācību un darba vide. Tā kļūs par šodienas nostādnēm atbilstošu zināšanu un jaunu tehnoloģiju apguves un izpētes vietu, kas š.g. 22. augustā piedzīvos savus atklāšanas svētkus. Jaunā korpusa telpās savu darba vidi jau iekārto ķīmijas, fizikas, kvartārvides, parazitoloģijas, hidroekoloģijas, biotehnoloģijas, histoloģijas un citu mācību laboratoriju pētnieki un mācībspēki, tiek labiekārtotas un mēbelētas darba un studiju telpas, kas aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu. Tāpat, tuvākajā laikā, tiks veikta vēl Administratīvā un mākslu korpusa renovācija, tiks uzlabotas 28 auditorijas, izveidota koncertzāle un veiktas citas aktivitātes.

DU rektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis uzsver:„Jaunais Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpuss būs viena no modernākajām studiju un pētniecības ēkām Latvijā, ar ļoti unikālu aprīkojumu. Jau no septembra šajā mācību korpusā zināšanas iegūs esošie un topošie fizikas, ķīmijas un bioloģijas studenti, tajā darbosies institūti un pētniecības centri, daudzās dabaszinātņu laboratorijas, kuras mācību procesā būs nepieciešamas arī fizioterapeitiem, informācijas tehnoloģiju studentiem un skolotājiem. Tā kā līdz 8. septembrim DU notiek papildus uzņemšana pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās, aicinu visus studētgribētājus izbaudīt ES fondu pienesumu izglītībai un zinātnei.”

Rakstu sagatavojis Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs.

Pēdējās izmaiņas: 19.08.2014.