Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

15.08.2014.

       

Biedrība „Preiļu rajona partnerība”
izsludina atklātu vienpadsmitās kārtas projektu iesniegumu  pieņemšanu pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
Stratēģijas īstenošanai 2014.gada vienpadsmitajai kārtai piešķirtais finansējums ir  25358.59EUR
 Vienpadsmitā projektu iesniegšanas kārta notiks   no 2014.gada 15.septembra  līdz 2014.gada 15.oktobrim 
darba dienās no 9.00 līdz 16.00
Projekta iesniegumi jāiesniedz biedrības „Preiļu rajona partnerība” birojā Kooperatīva -6,  Preiļi, LV-5301 vai  elektroniska dokumenta formā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādās aktivitātēs un rīcībās:
   2.aktivitātē: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
4.Rīcība. Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstības sekmēšanai un aktivitāšu dažādošanai.
Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs  25358.59
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai par projektu iesniegumu un ar Preiļu rajona partnerības darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam, ir iespējams iepazīties Dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv  VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv  un VRG biroja telpās Kooperatīva ielā 6, 3stāvā, Preiļos, LV5301, kontaktpersona Valija Vaivode mob.22026684, e-pasta adrese: preilupartneriba @inbox.lv 
Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv un  VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.