Vēstis no Latgales RSIC

05.08.2014.

J A U N U M I

Meža īpašnieki aicināti iesniegt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai
01.08.2014
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa. Projektu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks; juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes īpašnieks; pašvaldība ar tai piederošu meža zemi vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Izsludināti kultūras projektu konkursi
01.08.2014
Līdz 2014. gada 22. augustam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 18. aprīlim (pasta zīmogs)) Valsts kultūrkapitāla fonds pieņem projektus kultūras projektu konkursā. Projektu konkursos projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai juridiskas personas, kas atbilst konkursa nolikuma prasībām.

Projektu koncepcijas par ES programmu “LIFE” var iesniegt līdz 1. augustam
25.07.2014
Eiropas Komisijas (EK) mājas lapā tika publicēts aicinājums Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām struktūrām līdz š.g. 16. oktobrim iesniegt projektu pieteikumus LIFE programmas 1.perioda (2014 – 2017) 2014.gada atlases kārtā. LIFE programmai ir divas apakšprogrammas – Vides apakšprogramma un Klimata pasākumu apakšprogramma. LIFE finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti). Lai pieteiktos projektam un lai VARAM varētu vieglāk strukturēt iespējamo atbalstu projektu pieteikumu rakstītājiem, kā arī veicinātu projektu ideju izplatību un partneru meklēšanu, VARAM lūdz iesniegt koncepcijas pēc noteiktas formas līdz 1.augustam.

Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Kultūra”
25.07.2014
Ir atvērts šī gada trešais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” ietvaros. No 23.jūlija līdz 20.augustam profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām. Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Izsludināts projektu konkurss Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros
25.07.2014
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra līdz 2014. gada 21. augustam izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 2.2. apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos”. Projekta iesniedzēji – pašvaldības (jauniešu centri) un jauniešu nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar neformālajām jauniešu grupām cietumos, ņemot vērā arī pārējos projektu konkursa nosacījumus.

P A S Ā K U M I

Informatīvs seminārs finanšu atbalstam par sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par klimata pārmaiņām
08.08.2014, Rīga
2014. gada 8. augustā sākot no plkst. 10:30 viesnīcā „Maritim Park Hotel Riga” notiks Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) organizētais informatīvais seminārs par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projektu iesniegumu sagatavošanu un projektu ieviešanas nosacījumiem. Lūgums reģistrēties līdz 2014.gada 6.augusta plkst.17:00.

Apmācības par stratēģiskās partnerības projektiem “CROSS OVER”
08.09.2014, Ogres novads
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina visus interesentus pieteikties dalībai apmācību 1. posmam – nacionālā mēroga apmācībām, kas notiks no 2014. gada 8. līdz 10. septembrim Ogresgalā. Lai pieteiktos dalībai apmācībās, lūdzam aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu http://ejuz.lv/x0i2a līdz 2014. gada 10. augustam.

22.08.14.., Informatīva diena Daugavpilī.
Latgales RSIC sadarbībā ar Daugavpils Universitāti 22.augustā rīko infodienu Daugavpilī par DU realizētajiem ES fondu projektiem iepriekšējā plānošanas periodā un to pievienoto vērtību šobrīd.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri

Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

 

Pēdējās izmaiņas: 05.08.2014.