Izstrādās tehnisko projektu Preiļu parka ūdeņu sistēmas sakārtošanai

25.07.2014.

 

Preiļu novada dome nolēmusi ņemt aizņēmumu tehniskā projekta izstrādāšanai Preiļu parka ūdeņu sistēmas sakārtošanai. Tehniskā dokumentācija nepieciešama  vairākiem darbiem: parka dīķu iztīrīšanai apmēram 12 ha platībā, risinājuma izstrādei ūdens padeves papildināšanai uz parka dīķu sistēmu, inženierbūvju (divu regulējamu slūžu-tiltiņu) rekonstrukcijai, Preiļu parka gājēju tiltiņu atjaunošanai, balstoties uz konstruktīvajiem risinājumiem tehniskajā projektā „Preiļu pils un parka rekonstrukcija”, tāpat arī bīstamo un traucējošo koku novākšanai. Pēc tehniskā projekta izstrādes būs redzams, kādi darbi jāveic parka ūdeņu sistēmas sakārtošanai un būs paredzams arī nepieciešamā finansējuma apjoms būvdarbu veikšanai.
Projekta priekšfinansēšanai nepieciešamais finansējums sastāda 34 537 euro. Projekta izstrāde 85% tiek finansēta no projekta naudas, pašvaldības finansējums sastāda 15%. Sēdē deputāti nolēma ņemt aizņēmuma Valsts kasē uz pieciem  gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu plānots veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2015. gada novembra mēnesi.
Tehniskā projekta izstrāde notiks Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana pierobežu reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros. 2013. gadā domes deputāti ar lēmumu atbalstīja piedalīšanos projektā, tika noslēgts partnerlīgums starp Preiļu novada domi un biedrību Eiroreģions „Ezeru zeme” par Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) realizāciju.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 25.07.2014.