Informācija par kompensācijas veidiem un apmēru Āfrikas cūku mēra ierobežojumu teritorijā

21.07.2014.

Informācija par kompensācijas veidiem un apmēru Āfrikas cūku mēra ierobežojumu teritorijā

Kompensācija par cūku izkaušanu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) karantīnas teritorijā, ja dzīvnieku īpašnieks līdz 2014.gada 31.jūlijam nespēj īstenot bioloģiskās drošības pasākumus * 

Kompensācija pienākas tikai tad, ja novietne un cūkas ir reģistrētas Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē.

Ja cūku īpašnieki, kuru novietnes atrodas Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna, Kaunatas, Stoļerovas, Griškānu, Čornajas, Lūznavas, Maltas, Freimaņu, Silmalas un Ozolaines pagastā, Riebiņu novada Riebiņu, Rušonas un Silajāņu pagastā, Preiļu novada Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pagastā, Ludzas novada Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Isnaudas, Pildas, Nirzas un Briģu pagastā, Zilupes novada Pasienes, Lauderu un Zaļesjes pagastā, Daugavpils novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Demenes, Laucesas, Tabores un Maļinovas pagastā, visā Ciblas novadā, visā Dagdas novadā, Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastā, visā Krāslavas novadā un Ludzas novada Rundēnu un Istras pagastā, līdz 2014.gada 31.jūlijam savā novietnē nebūs īstenojuši noteiktos bioloģiskās drošības pasākumus**, tad šiem dzīvnieku īpašniekiem ir jānodrošina visu novietnē esošo cūku sugas dzīvnieku izkaušana līdz 2014.gada 31.augustam.

Pirms dzīvnieku nokaušanas dzīvnieku īpašniekiem jāinformē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektors vai PVD pilnvarotais veterinārārsts, kurš:
1) katram dzīvniekam paņems asins paraugu un nosūtīs to laboratoriskai izmeklēšanai Āfrikas cūku mēra noteikšanai;
2) pēc laboratorisko rezultātu saņemšanas veiks dzīvnieka pirmskaušanas apskati;
3) noteiks kaušanas vietu;
4) pēc dzīvnieka nokaušanas veiks liemeņa pēckaušanas ekspertīzi.

Kompensācija par katru nokauto dzīvnieku ir šāda:
1) par pieaugušu vaislas dzīvnieku (sivēnmāte, vaislas kuilis) – 115,00 eiro;
2) par nobarojamu cūku un vaislas jauncūku – 65,00 eiro;
3) par piena sivēnu – 25,00 eiro.

Kompensācijas saņemšanas kārtība:
1) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts izsniegs dzīvnieku īpašniekam veidlapu, kurā dzīvnieku īpašnieks apliecinās apņemšanos savā dzīvnieku novietnē gadu neturēt cūku sugas dzīvniekus, iesniegumu Lauku atbalsta dienestam (LAD) zaudējumu kompensācijas saņemšanai un LAD klienta reģistrācijas veidlapu;
2) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts sastādīs aktu par nokautajiem dzīvniekiem un to kopā ar dzīvnieka īpašnieka aizpildīto iesniegumu un LAD klienta reģistrācijas veidlapu nosūtīs LAD;
3) PVD dzīvnieka īpašnieka parakstīto apņemšanos gadu neturēt cūku sugas dzīvniekus savā dzīvnieku novietnē nosūtīs Lauksaimniecības datu centram;
4) LAD izvērtēs dokumentus, aprēķinās kompensācijas apmēru un informāciju iesniegs Zemkopības ministrijai (ZM);
5) ZM gatavo pieprasījumu un nosūtīs to Finanšu ministrijai kompensācijas piešķiršanai;
6) LAD izmaksās kompensāciju dzīvnieku īpašniekam, pārskaitot to uz norēķinu kontu bankā vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Kompensācijas par cūku izkaušanu ĀCM karantīnas teritorijā dzīvnieku īpašniekiem, kuriem ĀCM ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi* 

Kompensācija pienākas tikai tad, ja novietne un cūkas ir reģistrētas LDC datubāzē.

Cūku īpašniekiem, kuru novietnes atrodas Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna, Kaunatas, Stoļerovas, Griškānu, Čornajas, Lūznavas, Maltas, Freimaņu, Silmalas un Ozolaines pagastā, Riebiņu novada Riebiņu, Rušonas un Silajāņu pagastā, Preiļu novada Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pagastā, Ludzas novada Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Isnaudas, Pildas, Nirzas un Briģu pagastā, Zilupes novada Pasienes, Lauderu un Zaļesjes pagastā, Daugavpils novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Demenes, Laucesas, Tabores un Maļinovas pagastā, visā Ciblas novadā, visā Dagdas novadā, Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastā, visā Krāslavas novadā un Ludzas novada Rundēnu un Istras pagastā ir īstenojuši noteiktos bioloģiskās drošības pasākumus**, bet kuriem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi un tāpēc piespiedu kārtā nepieciešams izkaut dzīvniekus, jāinformē PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts.

PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts:
1) katram cūku sugas dzīvniekam paņems asins paraugu un nosūtīs to laboratoriskai izmeklēšanai Āfrikas cūku mēra noteikšanai;
2) pēc laboratorisko rezultātu saņemšanas veiks dzīvnieka pirmskaušanas apskati;
3) noteiks kaušanas vietu;
4) pēc dzīvnieka nokaušanas veiks liemeņa pēckaušanas ekspertīzi.

Kompensācija par katru nokauto dzīvnieku paredzēta šāda:
1) par pieaugušu vaislas dzīvnieku (sivēnmāte, vaislas kuilis) – 115,00 eiro;
2) par nobarojamu cūku un vaislas jauncūku – 65,00 eiro;
3) par piena sivēnu – 25,00 eiro.

Kompensācijas saņemšanas kārtība:
1) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts izsniegs dzīvnieku īpašniekam iesniegumu LAD zaudējumu kompensācijas saņemšanai un LAD klienta reģistrācijas veidlapu;
2) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts sastādīs aktu par nokautajiem dzīvniekiem un to kopā ar dzīvnieka īpašnieka aizpildīto iesniegumu un LAD klienta reģistrācijas veidlapu nosūtīs LAD;
3) LAD izvērtēs dokumentus, aprēķinās kompensācijas apmēru un informāciju iesniegs ZM;
4) ZM gatavo pieprasījumu un nosūtīs to Finanšu ministrijai kompensācijas piešķiršanai;
5) LAD izmaksās kompensāciju dzīvnieku īpašniekam, pārskaitot to uz norēķinu kontu bankā vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Kompensācija par zaudējumiem, kas radušies ĀCM uzliesmojuma laikā, ja cūkas ir saslimušas un nokautas***

Kompensācijas pienākas tikai tad, ja novietne un cūkas ir reģistrētas Lauksaimniecības datu centra datubāzē.

Āfrikas cūku mēra, kas ietilpst epizootiju grupā, uzliesmojuma apkarošanas laikā radītie zaudējumi tiek kompensēti par:

1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem;

Dzīvnieku kategorija Eiro par dzīvnieku
Pārraudzībā esoša:  
sivēnmāte 284,57
kuilis 426,86
Citi pieauguši vaislas dzīvnieki (sivēnmāte, kuilis) 227,66
Sivēni svarā līdz 30 kg 42,69
Nobarojamās cūkas svarā:  
no 31 kg līdz 80 kg 85,37
virs 81 kg 128,06

2) iznīcināto dzīvnieku barību;

Dzīvnieku barības veids Eiro par tonnu
Skābbarība, kas sagatavota skābbarības bedrēs vai torņos 11,38
Skābbarība hermētiski noslēgtā iepakojumā (ruļļos) 17,07
Siens 35,57
Graudi (mieži, kvieši, rudzi, auzas) 71,14
Cita lopbarība un lopbarības piedevas Atbilstoši dzīvnieku barības vidējai tirgus vērtībai vai atbilstoši preču pavadzīmē norādītajai iepirkuma summai

3) dezinfekcijas izdevumiem;

Kompensācijas izmaksai pakļautā pozīcija Kompensācijas apmērs
Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūra (ja tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūru veic fiziska vai juridiska persona saskaņā ar noslēgto līgumu par minēto darbu izpildi) 80% no līguma kopējās summas
Tīrīšanai, mazgāšanai un dezinfekcijai iegādātie līdzekļi (ja tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūru veic dzīvnieku īpašnieks) 80 % no pirkumu apliecinošajos dokumentos norādītās summas
Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūra (ja tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūru veic dzīvnieku īpašnieks) 4,27 eiro/m2

4) iznīcinātajiem dzīvnieku kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;

Dzīvnieku izcelsmes produktu veids Kompensācijas apmērs
Produkti, kuri tiek izņemti no aprites pārstrādes uzņēmumā vai noliktavā un iznīcināti Atbilstoši produktu iegūšanas pašizmaksas vidējai vērtībai
Produkti, kuri tiek izņemti no aprites mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā un iznīcināti Atbilstoši preču pavadzīmē norādītajai iepirkuma summai
Produkti, kuri tiek izņemti no aprites dzīvnieku novietnē un iznīcināti Atbilstoši produktu vidējai tirgus vērtībai

5) iznīcināto inventāru.

Inventāra veids Kompensācijas apmērs
Mazvērtīgais inventārs 30% no preču pavadzīmē norādītās summas
Pamatinventārs 70% no preču pavadzīmē norādītās summas

Kompensācijas saņemšanas kārtība:
1) PVD inspektors sastādīs aktu par veiktajām darbībām (nokautiem, iznīcinātiem dzīvniekiem, produktiem, barību, inventāru) un nosūtīs to LAD;
2) dzīvnieku īpašniekam 10 darbdienu laikā pēc akta saņemšanas jānosūta LAD reģionālajai pārvaldei iesniegums un dokumenti, kas apliecina īpašumtiesības uz dzīvnieku, barības/inventāra pirkšanas pavadzīmes, rēķini par dezinfekciju;
3) LAD 10 darbdienu laikā izvērtēs dokumentus, aprēķinās kompensācijas apmēru un informāciju iesniegs ZM;
4) ZM sagatavos Ministru kabineta (MK) rīkojumu par kompensācijas izmaksu no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, saskaņos ar Finanšu ministriju, iesniegs MK apstiprināšanai;
5) LAD kompensāciju izmaksās 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

* Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija rīkojums „Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai”

** Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumi Nr.621 “Noteikumi par bioloģiskās drošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām

*** Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumi Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā”

Pēdējās izmaiņas: 21.07.2014.