NVA mājaslapā pieejamas vizuāli uzskatāmas darba tirgus īstermiņa prognozes

08.07.2014.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) noslēgusi apjomīgu Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētu projektu „Darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”, kura ietvaros veikti vairāki pētījumi un aptaujas, sagatavotas darba tirgus attīstības īstermiņa prognozes, iegūti un analizēti NVA darbības vērtējumi, kā arī darba devēju, klientu, nozaru asociāciju un sociālo partneru ieteikumi aģentūras darbības efektivitātes uzlabošanai.

Projekta ietvaros izveidots elektronisks darba tirgus īstermiņa prognožu vizualizācijas rīks, kas parāda darba tirgus īstermiņa attīstības tendences. Darba tirgus īstermiņa prognozes ir pieejamas NVA mājaslapā (http://idtps.esynergy.lv/top/setting/). Interesenti tagad var vizuāli uzskatāmi meklēt interesējošo informāciju par pieprasītākām un mazāk pieprasītām profesijām (prognozējamo jaunizveidoto vai plānoto likvidējamo darbavietu izmaiņu tendencēm) nozaru un reģionu griezumā atsevišķu profesiju grupu (4 zīmes) līmenī.  Prognožu rīka atspoguļotie rezultāti izmantojami, lai novērtētu darbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendences dažādās profesiju grupās, dažādās nozarēs un tautsaimniecībā kopumā, dažādos reģionos un valstī kopumā, dažādos laika periodos – pusgada vai gada griezumā. Šajās prognozēs netiek atspoguļots darbaspēka rotācijas ietvaros, radušās vakances.

Darbaspēka īstermiņa prognozēšana tiks veikta vienu reizi gadā. Jaunākās NVA darba tirgus prognozes liecina, ka vispieprasītākie darba tirgū ir programmētāji, informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti, iesaiņotāji, kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti, komercpakalpojumu speciālisti, inženieri, būvniecības vadītāji u.c. Vismazāk pieprasīto profesiju TOP augšgalā ir sociālā darba speciālisti, dārzkopības strādnieki, mūrnieki, tirdzniecības pārstāvji un psihologi.

Darba tirgus prognozes aģentūrai ļauj precīzāk noteikt apmācību vajadzības, izstrādāt jaunus nodarbinātības pasākumus un pakalpojumus, veikt karjeras konsultēšanu saskaņā ar pieprasījumu darba tirgū. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību programmu sarakstu vismaz vienu reizi gadā apstiprina īpaša Labklājības ministrijas izveidotā ekspertu komisija, kurā darbojas nozaru eksperti, atbildīgo ministriju un sociālo partneru pārstāvji.

UZZIŅAI: Projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstībatika īstenots no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 30.jūnijam. Šajā laikā veikti 9 pētījumi, izstrādāta bezdarba situācijas īstermiņa analīzes un prognozēšanas metodika, izstrādātas 5 darba tirgus īstermiņa prognozes, iegūti dati par aģentūras pakalpojumu efektivitāti, izveidots elektronisks darba tirgus prognožu vizualizācijas rīks.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
info@nva.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.