Līdz 8. jūlijam piesakies studijām Daugavpils Universitātē

08.07.2014.

Vidusskolu absolventiem šīs vasaras sākums ir daudzu svarīgu pārbaudījumu un arī izvēles laiks. Jāizvēlas nākotnes profesija.

Daugavpils Universitāte ar katru gadu kļūst inovatīvāka un mūsdienīgāka, tādējādi esošajiem un topošajiem studentiem paver lielākas izvēles un izaugsmes iespējas.

Septembrī durvis vērs mūsdienīgs Dzīvībaszinātņu un tehnoloģiju (dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju) korpuss. Ir veikta mācību korpusa Parādes ielā 1 renovācija. Plašās auditorijās, ar mūsdienīgām iekārtām aprīkotajās laboratorijās, modernā bibliotēkā un mājīgā atmosfērā, kompetentu un atsaucīgu docētāju vadībā Daugavpils Universitātes studenti iegūs  kvalitatīvu izglītību.

Daugavpils Universitātes piecas fakultātes

  • Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte,
  • Humanitārā fakultāte,
  • Izglītības un vadības fakultāte,
  • Mūzikas un mākslu fakultāte,
  • Sociālo zinātņu fakultāte –

piedāvā 51 dažāda līmeņa studiju programmu, kas sagatavo biologus, programmēšanas inženierus, fiziķus, matemātiķus, ekonomistus, psihologus, sociologus, vēsturniekus, filologus, juristkonsultus, fizioterapeitus, mākslas projektu vadītājus, mūzikas, sporta, pirmsskolas un pamatizglītības skolotājus, svešvalodas skolotājus, sociālo zinību skolotājus, tulkus, sociālos darbiniekus, karjeras konsultantus, dabas aizsardzības speciālistus, starpkultūru attiecību menedžerus, iestāžu vadītājus un vidējās izglītības skolotājus u.c.

2014./2015. studiju gadā topošajiem studentiem Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju studēt arī aktualizētajā profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas Māksla modulī Kultūras menedžments un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Dizains. Programmas Dizains absolventiem tiks piešķirts profesionālais bakalaura grāds mākslā un kvalifikācija datordizainers vai produktu dizainers.

Savukārt  Humanitārās fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programma Filoloģija nākamajā studiju gadā aicina uz modernizētu akadēmiska bakalaura programmu Filoloģija. Tās būtiskākais jauninājums – iespēja apgūt valodas unikālās paša studenta modelētās kombinācijās, izvēloties vienu no piecām piedāvātajām pamatvalodām – latviešu, angļu, krievu, vācu vai poļu – un otro valodu pēc savas izvēles – franču, spāņu, krievu, zviedru, vācu, poļu, latviešu vai angļu. Šādu mūsdienu Latvijas un pasaules darba tirgū konkurētspējīgu valodu apguve  tiek piedāvāta tikai Daugavpils Universitātē. 

No š.g. 2. jūlija Daugavpils Universitātē var iesniegt dokumentus arī studijām jaunā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Informācijas tehnoloģijas un iegūt datorsistēmu un datortīklu administratora kvalifikāciju.

Studiju laikā studējošie apgūs prasmes lietot informācijas tehnoloģiju nozares standartus,veikt datorsistēmu un datortīklu projektēšanu, kā arī veikt esošās datortehnikas, programmatūras un esošā datortīkla inventarizāciju, veikt datortehnikas remontdarbus, instalēt un konfigurēt programmatūru, uzstādīt datortehniku, administrēt datortīkla servisus un datņu sistēmu, izmantot jaunākos tehniskos risinājumus. Studiju programma tiek realizēta pilna laika klātienes studijās – 2 gadi.

Daugavpils Universitāte piedāvā bezmaksas izglītību 780 valsts dotētās budžeta vietās.

Absolvējot Daugavpils Universitāti, studentiem tiek izsniegts diploms un diploma pielikums latviešu un angļu valodā. Universitātes diplomu pielikumiem ir piešķirta Eiropas Komisijas atzinības zīme.

Daugavpils Universitātes studentiem ir studiju un prakses iespējas, saņemot stipendiju un gūstot papildu pieredzi, jaunu skatījumu uz Daugavpils Universitātē gūtajām zināšanām. Studenti var izmantot Erasmus + mobilitātes programmas iespējas studēt vienu vai divus semestrus kādā no Daugavpils Universitātes partneruniversitātēm Eiropā, kā arī ir iespēja saņemt Elses Marijas Čermakas fonda finansējumu studijām vai dalībai dažādos pasaules mēroga pasākumos ārzemēs.

Daugavpils Universitātes studentiem paveras plašas iespējas pierādīt sevi ne tikai mācībās, bet arī dažādās aktivitātēs ārpus studijām. darboties Studentu padomē,  žurnālā „Lai Top!”, teātrī “Nākam gaisā!”, Latgales Studentu centrā. Var iesaistīties Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācijā, Mākslu pedagogu apvienībā, Veselības veicināšanas centrā, Dabas izpētes un vides izglītības centrā, dejot studentu deju ansamblī „Laima”, nodarboties ar sporta aktivitātēm Sporta kompleksā. Ikviens zinātnē ieinteresēts students var darboties pētnieciskajos institūtos vai centros, starptautiskās konferencēs.

Izvēloties sev piemērotāko studiju programmu Daugavpils Universitātē, veido savu nākotni jau šodien!

Piesakies studijām līdz 08. jūlijam elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai no 2. līdz 8. jūlijam ierodies personīgi Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, 112., 113.aud.  

Jāiesniedz šādi dokumenti: vidējo izglītību apliecinošs dokuments – atestāts vai diploms ar sekmju/atzīmju izrakstu, CE sertifikāti, 2 fotokartītes (3×4), personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), kvīts  par reflektanta reģistrācijas maksu (par vienoto pieteikumu, neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita, t.i. uzņemšanas 1. un 2. kārtā reģistrācijas maksa ir 30 EUR), ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad jāiesniedz dokuments, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecība, uzvārda vai vārda maiņas dokuments.

Ārpus konkursa uzņem mācību olimpiāžu un konkursu laureātus, tāpēc, piesakoties studijām, vērts uzrādīt arī diplomus.

Vairāk informācijas: t. 65421198

 http://www.du.lv/lv/uznemsana

Informāciju sagatavoja:
Zane Ločmele,

Daugavpils Universitātes
Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas
Sabiedrisko attiecību menedžere

Pēdējās izmaiņas: 08.07.2014.