Pašvaldība piedalīsies projektu konkursā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā”

20.06.2014.

20. jūnija domes sēdē domnieki, pamatojoties uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzaicinājumu, atbalstīja projekta pieteikuma „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā” iesniegšanu, paredzot jaunu bezmaksas publisko interneta pieejas punktu izveidošanu un jau esošo pilnveidošanu.

Ar mērķi paaugstināt iedzīvotāju piekļuvi internetam reģionos, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma atbalstu tiks izveidoti gan tā saucamie „pilna servisa” interneta pieejas punkti, gan bezvadu interneta pieejas zonas ar vismaz 50 metru darbības rādiusu.

Šādu atbalstu paredz Ministru kabineta noteikumi, kur katrai novadu pašvaldībai projektu īstenošanai paredzēta konkrēta atbalsta kvota. Kvotas aprēķinātas, ņemot vērā teritoriālo vienību un iedzīvotāju skaitu katrā novadu pašvaldībā, teritorijas attīstības indeksu Latvijas plānošanas reģionos, kā arī ES struktūrfondu atbalstu interneta pieslēguma un pieejas punktu izveidei 2004. -2006. gada plānošanas periodā un interneta pieslēgumu skaitu mājsaimniecībās.

Izmantojot pieejamo Eiropas Savienības fondu finansējumu, novada teritorijā tiks paaugstināta ne tikai iedzīvotāju piekļuve bezmaksas internetam, bet arī sniegts atbalsts tūrisma attīstībai, tūristiem atvieglojot iespējas iegūt informāciju par uzņēmēju piedāvātajiem pakalpojumiem novadā.

Projekta kopējā summa sastāda 33 362,35 eiro, ERAF finansējums sastāda 85% no projekta kopējās summas jeb 28 258,00 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 15% jeb 5 004,35 eiro. Finansējums tiks nodrošināts no Preiļu novada domes budžeta sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 20.06.2014.