20. jūnija Preiļu novada domes sēdes kārtība

20.06.2014.

PREIĻU NOVADA DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

Preiļos, 2014.gada 20.jūnijā plkst. 1400

Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

1.1. Par BMX trases aprīkojuma iegādi.
1.2. Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Preiļu novada izglītības iestādēs.
1.3. Par finansējuma piešķiršanu.
1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda  piedziņu  bezstrīda kārtībā.
1.5. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu.
1.6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
1.7. Par darbu izpildes termiņa pagarināšanu.
1.8. Par projekta pieteikuma „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā” iesniegšanu.
1.9. Par Preiļu novada domes  publisko gada pārskatu par 2013.gadu.

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

2.1. Par izmaiņām štatu sarakstā pansionātā „Preiļi”.
2.2. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.3. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
2.4. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.5. Par grozījumiem pašvaldības dzīvojamās platības īres līgumā.
2.6. Par uzņemšanu rindā  pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu  anulēšanu.
2.8. Par Preiļu novada Bāriņtiesas amatpersonu pilnvaru laiku.
2.9. Par līguma slēgšanu E-klases pakalpojumiem.
2.10. Par Preiļu novada Sociālā dienesta 2014.gada 28.aprīļa lēmuma Nr.1-5/639 apstrīdēšanu.

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

3.1. Par pašvaldības pārstāvja norīkošanu.
3.2. Par konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”  žūrijas izveidi.
3.3. Par konkursa  „Robežzīme „Preiļi”  pieteikumu  izskatīšanu.
3.4. Par zemes vienību platību apstiprināšanu.
3.5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
3.6. Par neapbūvēto zemes vienību ieskaitīšanu rezerves rezerves fondā.
3.7. Par neapbūvētu zemes vienību  piekritību pašvaldībai.
3.8. Par apbūvēto un neapbūvēto zemes vienību piekritību pašvaldībai Aizkalnes pagastā Preiļu novadā.

Novada  domes  priekšsēdētājs                          Aldis Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 20.06.2014.