29. maija Preiļu novada domes sēdes kārtība

29.05.2014.

PREIĻU NOVADA DOME PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

 Preiļos, 2014.gada 29.maijā, plkst.1500  

Darba kārtība: 

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 

1.1. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu.

1.2. Par zemes gabala iznomāšanu.

1.3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.

1.4. Par Preiļu novada domes 2013.gada 28.februāra ļēmuma  (prot. Nr.2., p.3.3.2.) atcelšanu.

1.5. Par dzīvokļa īpašuma Liepu ielā 1-18, Preiļos izsoles rezultātu  apstiprināšanu.

1.6. Par Valsts budžeta mērķdotācijas mācību  literatūras un mācību  līdzekļu  iegādei sadali starp  novada izglītības iestādēm.

1.7. Saistošie noteikumi Nr.2014/14 „Grozījumi Nr.1. Preiļu novada domes saistošajos  noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada 2014.gada pamatbudžetu”.

 

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

2.1. Par nolikuma „Preiļu novada izglītības iestāžu  izglītojamo un pedagogu mācību priekšmetu  valsts olimpiāžu,   SkZPD,  interešu izglītības un profesionālās  ievirzes audzēkņu  dažāda līmeņa  sacensību un konkursa uzvarētāju prēmēšanai” precizēšanu sakarā ar pāreju uz Euro valūtu.

2.2. Par nolikuma „Apbalvojumu piešķiršanai Preiļu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā” precizēšanu  sakarā ar pāreju uz Euro valūtu.

2.3. Par maksas pakalpojumu  izcenojumu apstiprināšanu Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam.

2.4. Par deklarētās  dzīvesvietas ziņu  anulēšanu.

2.5. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.

2.6. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.

2.7. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.

2.8. Par sociālās  dzīvojamās platības statusa piešķiršanu.

2.9. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.

2.10. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.

 

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI 

3.1. Par adreses noteikšanu un maiņu.

3.2. Par Preiļu novada domes lēmuma precizēšanu.

3.3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

3.4. Par pašvaldības ēku Liepājas ielā 54, Preiļos demontāžu.

3.5. Par atļauju ielu tirdzniecībai.

 

Novada  domes  priekšsēdētājs                          Aldis Adamovičs

 

Pēdējās izmaiņas: 29.05.2014.