Salas skola – spēka maize, avots ceļā

03.05.2014.

Maija sākumā, kad ābeles slīgst ziedu kupenās un ziedu sveces ver kastaņas, Salas pamatskola svinēja savu 95 gadu jubileju un 4. skolas salidojumu. Šis salidojums notika zem devīzes „Kad putni atgriežas…” Un tik tiešām, viņi atgriežas! Kādreiz pametuši Salas pamatskolas silto ligzdu, šajā dienā apciemot savu skolu, skolotājus, klasesbiedrus bija atgriezušies 143absolventi. Te viņus sagaidīja putniem rotāta zāle, sen neredzētas sejas un atkalredzēšanās prieks.

Sveicot absolventus, ciemiņus un draugus, direktore savā uzrunā pieminēja tās lietas, kas ir paveiktas 5 gadu laikā kopš pēdējā skolas salidojuma. Šajā laika posmā ir paveikts un izdarīts ļoti daudz. Skolai ir ar ko lepoties, tā nestāv uz vietas, bet mainās un attīstās.

Tālāk sekoja skolēnu sagatavots koncerts. Te katrs varēja atrast savai gaumei piemērotu priekšnesumu, jo koncertā bija vērojama liela dažādība – bija gan dziesmas un dzeja, rokenrols un tautu dejas, dažādu mūzikas instrumentu spēle, itāliski sveicieni no Bonopartiem.lv un daudz jestru mikimaušu. Ar savām skanīgajām balsīm skolu pieskandināja arī folkloras kopas „Golūda” sievas un vīri. Koncertā ar dziesmu „Ave Maria” godinājām arī tos, kuri uz mums šobrīd noraugās no mākoņa maliņas. Skolotāji bija sagatavojuši pārsteigumu dziesmu „Ne silts, ne auksts”- iejutušies Raimonda Paula, grupu PeR& Lady`ssweet lomās (J.Skutelis, M.Skrivļa- Čevers, A.Krekels, Z.Pastare, I.Vaivode, A.Vjakse). Arī daži absolventi bija sagatavojuši priekšnesumus kā pārsteigumu savai skolai. Skolai muzikālo noformējumu nodrošināja Preiļu Rozā kora dalībnieks Māris Skutelis un Rēzeknes zaļo pakalnu kora dalībniece Antra Skutele.

Apspēlējot putnu tēmu, ar pavasarīgu sveicienu visus uzrunāja Skuteļu sādžas darbīgais stārķis no Sovankas upes krastiem, jaunākās ciema klačas izžvadzināja Ozoliņu ābeļdārza žagata, bet ar apdziedāšanas dziesmām klātesošos uzmundrināja Grovānu purva dzērve.

Absolventus sveica Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs- Salas pamatskola ir konkurētspējīga, absolventi izvēlas ne vieglo, bet ļoti vajadzīgo lauksaimniecības specialitāti un strādā, turpinot kopt senču lielāko bagātību- zemi. Viņi ir arī tie, kas novada vārdu un labos darbus paceļ valsts līmenī. Skolas absolventi izvēlas visplašāko profesiju spektru, kādi ir nepieciešami valsts attīstībai.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Romāns Petrovs atzina: „Jūs esat mazi, bet vareni!”

Koncerta noslēgumā skolu sveica mūsu lielākie atbalstītāji un draugi – Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, Preiļu novada Izglītības pārvaldes speciāliste Dzintra Šmukste, Saunas pagasta pārvaldnieks Raimonds Rubins, novada skolas- Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija. Arī Priekuļu un Preiļu vakara un maiņu vidusskolas direktores, kas ir arī mūsu skolas absolventes.Daudz laba vēlēja arī sadraudzības skolas- Riebiņu novada Sīļukalna pamatskola, Vārkavas novada Vārkavas pamatskola.

Skolas skolotājiem un darbiniekiem tika pasniegti apbalvojumi. Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēma skolotāja Renāte Lozda, Preiļu novada domes Pateicību – skolotāja Zita Pastare, Preiļu novada Izglītības pārvaldes Atzinības raksti tika pasniegti skolotājai Irēnai Pastarei, Valentīnai Madalānei, Lilijai Upeniecei, Saunas pagasta pārvaldes Atzinības raksti – auklītei Valentīnai Rubinei, pirmskolas skolotāja palīgam Kristīnei Stolipinai un skolas darbiniecei Janīnai Pastarei. 

Sakarā ar skolas jubileju un radošu pedagoģisko darbu Preiļu novada Atzinības raksti piešķirti skolas direktorei Valentīnai Liniņai un skolotājai Iritai Vaivodei, tie saskaņā ar pašvaldības noteikumiem tiks pasniegti Latvijas proklamēšanas gadadienas pasākumā Pašvaldības pateicības par radošu darbu skolas izlaidumā saņems arī darbinieces Anita Vjakse un Irma Fiļipova.

Arī Salas pamatskolai ir savi apbalvojumi un šajā svētku dienā tika piešķirta nominācija „Goda skolotāja” ilggadējai skolotājai, kurai Salas pamatskola ir vienīgā darba vieta, Veronikai Meikulānei. Skolas absolvente Mārīte Ūzuliņa saņēma nomināciju „Salas pamatskolas patriots” par skolas vārda popularizēšanu, sadarbību ar skolu, skolēnu ģimenēm, par sava darba farmācijas jomā apzinīgu veikšanu.

Šajā vakarā jautras čalas, vīterošana un draudzīgas sarunas nerimās līdz pat rīta gaismai. Novada domes priekšsēdētājam Aldim Adamovičam tika dāvināts grezns putnu būrītis, lai visi putni, ieguvuši izglītību, atgriežas dzimtajā pusē.

Daudz laba vēlējumu saņēmām no IKVD vadītājas I.Juhnevičas, bijušajiem pedagogiem, iestāžu vadītājiem, uzņēmējiem, absolventiem, kuri nevarēja ierasties.

Katrā skolas stūrītī tika raisīti vaļā atmiņu pavedieni un neviena vien saruna iesākās ar vārdiem: „Vai atceries…”

Viesu grāmatā ierakstītais, e-pastā atsūtītais, vēstulē rokrakstā sirsnīgi rakstītie daudzie paldies, paldies, uz tikšanos simtgadē, liecina par to, ka bērnības sapņi, ilgas un cerības līdzinās gaišam brīnumam un katrā paaudzē atmirdz citās krāsu niansēs. Šīs atmiņas mūs vieno un dod spēku turpmākajām idejām to īstenošanai dzīvē.

Salas pamatskolas direktore Valentīna Liniņa

Pēdējās izmaiņas: 03.05.2014.