Notika skolēnu pašpārvalžu KOPSAPULCE „Tādi mēs esam!”

06.05.2014.

Ar mērķi aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi, kā arī sekmēt skolēnu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos skolās, 2014.gada 6.maijā notika izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu kopsapulce „Tādi mēs esam!”, ko organizēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Preiļu 1.pamatskolu.

Kopsapulcē piedalījās 98 dalībnieki – skolēnu pašpārvalžu aktīvisti un viņu skolotāji – konsultanti no 8 Preiļu novada un Vārkavas novada izglītības iestādēm: Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu novada (maiņu) un neklātienes vidusskolas, Pelēču pamatskolas, Priekuļu pamatskolas, Vārkavas pamatskolas un Vārkavas vidusskolas.

Kopsapulces dalībniekus sveica Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune, Preiļu Valsts ģimnāzijas ģimnāzistu parlamenta prezidente Ieva Grēvele, Preiļu novada jaunatnes lietu speciāliste Santa Ancāne un Preiļu 1.pamatskolas direktora vietniece Digna Prodniece. Ar muzikālu sveicienu (dziesma „Tici sev”) uzstājās Preiļu Valsts ģimnāzijas ģimnāzistu parlamenta līderes Grieta Kolosova un Ieva Grēvele.

Lai „salauztu ledu” starp dalībniekiem un izveidotu pozitīvu gaisotni darba procesam, iepazīšanās spēli atraktīvi novadīja Preiļu novada Krīzes centra vadītāja Aiga Budriķe. Kopsapulci vadīja Preiļu 1.pamatskolas skolēnu pašpārvaldes „Kompass” dalībnieks Rūdolfs Vucāns.

Emocionāla, interesanta un nozīmīga kopsapulces sadaļa visiem tās dalībniekiem bija skolēnu pašpārvalžu prezentācijas „Tādi mēs esam!”. Katra skolēnu pašpārvalde piecās minūtēs kopsapulces dalībniekiem popularizēja savu īpašo pieredzi pašpārvalžu darbā, cenšoties parādīt savu unikalitāti, to, ko dara, ar ko var lepoties, kas būtu interesants pārējiem konferences dalībniekiem, stāstījumu papildinot ar teatralizētiem elementiem, daudzveidīgu vizuālo materiālu un muzikāliem priekšnesumiem. Bija arī video prezentācijas.

Visas dienas garumā kopsapulces dalībnieki varēja iepazīties arī ar prezentācijas plakāta versiju – sienasavīzi, kurā katra skolēnu pašpārvalde bija atspoguļojusi savu darbību. To saturiskā daudzveidība un krāsainība parādīja, ka uzdevums ir veiksmīgi izpildīts.

Turpinājumā notika diskusijas četrās darba grupās:

  • Skolēnu pašpārvaldes sadarbība ar skolas administrāciju, pašvaldību. Skolēnu pašpārvaldes pievienotā vērtība; Sadarbības modeļi; Kādas ir iespējas (vadītāja Santa Ancāne)
  • Savstarpējo attiecību modeļi skolā. Skolēns – skolotājs – skolēns; Skolēns – skolēns; Šķēršļi attiecībās (vadītāja Anita Kolosova, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktora vietniece)
  • Veselīga pārtika – tā ir bagātība. Skolas ēdnīca; Brīvpusdienas – plusi un mīnusi.; Skolēnu attieksme ikdienā pret ēšanas paradumiem (vadītājs Lauris Gavars, Vārkavas vidusskolas 11.klases skolēns, skolēnu parlamenta kultūras un sabiedriskā darba komisijas loceklis)
  • Atbalsta veidi skolēnu pašpārvalžu darbam. No pašvaldības puses; No skolas puses; No skolēnu puses (vadītāja Aija Caune)

 

Darbs grupās tika organizēts tā, lai katram kopsapulces dalībniekam būtu iespēja izteikt savu viedokli, pārdomas, priekšlikumus par katru tēmu. Sarunas risinājās spraigi, emocionāli, atklāti un pamatoti (kā ir – kā gribētos, lai būtu – kā to paveikt).

Izmantojot darba grupu dalībnieku veiksmīgās un ne tik veiksmīgas pieredzes piemērus, tika apzinātas problēmas un iespējamie risinājumi, kā arī pārrunāti katra jautājuma iespējamie attīstības virzieni. Ieskatam dažas frāzes, kas izskanēja diskusijās un kas „ieskicē” sasāpējušos jautājumus: Ieviest skolēnu un skolotāju kopsapulci, kur risināt savstarpējās nesaskaņas; Vērtēšanā ieviest „slepenību” – kodu sistēmu (kā olimpiādēs un eksāmenos), vērtējot, piemēram, sacerējumus; Katrs brīvi pauž savu viedokli; „Neklačojas” (ne skolotāji, ne skolēni); Pašiem skolēniem aktīvāk jāapmeklē piedāvātie pasākumi; Katrai skolēnu pašpārvaldei – sava telpa. „Vieta, kur mēs varētu aiziet, izrunāties, kur mēs vienkārši varētu saukt par savu”; gribētos lielāku morālo atbalstu no skolotājiem un pieaugušajiem vispār; Pašvaldība piešķir skolēnu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem līdzekļus (konkursa kārtībā); Skolotājam jāpalīdz risināt konfliktus, nevis jāpadziļina tos; Kafejnīca ir vajadzīga katrā skolā. Bezmaksas pusdienas arī vidusskolēniem; Pusdienu porciju lielums varētu būt lielāks; Jābūt iespējai izvēlēties ko ēst; Skolēni paši ievēl skolēnu pašpārvaldi, nevis izvirza vienu pārstāvi no klases; Skolās vairāk atbalsta personāla (psihologs, sociālais darbinieks); Mums pašiem vairāk jāinteresējas, jāizrāda iniciatīva un pašiem arī jādara; utml.

Arī skolotāji – konsultanti strādāja darba grupā, kur pārrunāja jautājumu – kādas profesijas lomas, strādājot ar skolēnu pašpārvaldi, viņiem jāpilda ikdienā. Prezentācijā skolotāji lomas – kasieris, fotogrāfs, šoferis, psihologs, sponsors, utml. – atveidoja, izmantojot spēles „Mēmais šovs” elementus.  

Kopsapulces turpinājumā dalībnieki tika informēti par metodiskā materiāla „Skolēnu pašpārvaldes rokasgrāmata 2014” tapšanas un nominācijas „GADA skolēnu pašpārvalde 2014” pretendentu izvērtēšanas procesiem. Rezultāti taps zināmi maija beigās.

Noslēgumā ar priekšnesumu uzstājās Preiļu 1.pamatskolas grupa „RAVEL”.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs pateicas ikvienam, kas palīdzēja risināt organizatoriskos jautājumus – īpaši Preiļu 1.pamatskolas skolēnu pašpārvaldes „Kompass” dalībniekiem par telpu sakārtošanu, fotografēšanās stūrīša noformējumu, apskaņošanas nodrošināšanu un sapulces vadīšanu, kā arī Vārkavas vidusskolas 11.klases skolēnam Laurim Gavaram par darba grupas vadītāja pienākumu veiksmīgu pildīšanu un Preiļu Valsts ģimnāzijas 1.kursa audzēknim Ralfam Stupānam par kopsapulces „iemūžināšanu” fotogrāfijās.

 Paldies skolēnu pašpārvalžu skolotājiem – konsultantiem, kuri sekmēja skolēnu iesaistīšanos 2013./2014.mācību gada aktivitātēs un savas pieredzes popularizēšanā – Dignai Prodniecei, Ingūnai Patmalniecei, Žannai Lebedevičai, Sandrai Kozerei, Klavdijai Zarānei, Rutai Rožānei, Silvijai Stankevičai un Skaidrītei Mednei.  

Cienījamie skolēnu pašpārvalžu aktīvisti – lai radošs, drosmīgs un iniciatīvas bagāts Jūsu ieguldījums skolas attīstībā un atdeve no paveiktā personības izaugsmei!

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune
14.05.2014.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.