Turpmāk elektronisko sakaru tīklu būvniecības pārraudzība būs tikai būvvalžu kompetencē

13.05.2014.

Saeimā pieņemtie grozījumi Elektronisko sakaru likumā, kas stājās spēkā šī gada aprīlī, paredz, ka turpmāk elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības pārraudzība būs pašvaldību būvvalžu kompetencē. Šāds lēmums pieņemts būvniecības administratīvā sloga mazināšanai, no kā ieguvēji būs gan uzņēmēji, gan valsts un pašvaldību iestādes, kas plāno izveidot elektronisko sakaru tīklus.

Jaunā kārtība paredz, ka turpmāk sakaru tīklu būvniecības projekti ir jāiesniedz saskaņošanai attiecīgās pašvaldības būvvaldē, kas, ņemot vērā normatīvos aktus, arī to saskaņo noteiktajā kārtībā un izsniedz būvatļauju.

Pirmskrīzes periodā, kad būvniecības apjomi pieauga straujāk, nekā tos bija iespējams kontrolēt, būtiski palielinājās nelegāli izbūvētu elektronisko sakaru tīklu skaits. Tādēļ 2008.gadā tika izmainīta būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu bāze, nosakot, ka būvniecības projekti, pirms saskaņošanas ar būvvaldi, ir jāsaskaņo ar VAS „Elektroniskie sakari”. Šobrīd šī joma ir sakārtota, tāpēc būvniecības process ir  vienkāršots.

VAS „Elektroniskie sakari”, ar kuriem līdz šim bija jāsaskaņo sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības projekti, saglabās tās pamatdarbībai pakārtotās līdzšinējās funkcijas elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo bāzes staciju ierīkošanas būvprojektu akceptēšanā.

VAS „Elektroniskie sakari” eksperti no 2008.gada līdz šim laikam ir akceptējuši 4015 elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un 2004 būvniecības projektus. Šo gadu laikā ir izskatītas 396 sūdzības un sastādīti 118 administratīvo pārkāpumu protokoli elektronisko sakaru komersantiem par ierīkotiem un nemarķētiem kabeļiem un tādiem, kas jau sen netiek lietoti un ir jādemontē. Galvenokārt sūdzības tika saņemtas par piekārto kabeļu līnijām un mastiem, kas nav marķēti, par nepareizi nostiprinātiem vadiem kāpņu telpās un ventilācijas šahtās, par piekārto kabeļu līnijām, kas tiek nostieptas, piemēram, no deviņstāvu mājas jumta pāri uz piecstāvu mājas jumtu, tādējādi aizsedzot logus, u.tml. Lai samazinātu nelegāli izbūvētos elektronisko sakaru tīklus, VAS „Elektroniskie sakari” kopā ar „Latvenergo” rīkoja reidus un organizēja tikšanās ar apsekojamo māju iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem.

VAS ”Elektroniskie sakari” pārvalda radiofrekvenču spektru, plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvences piešķīrumus radioiekārtu darbībai, sniedz elektromagnētiskās saderības un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus, veic darbības radiotraucējumu novēršanai. “Elektronisko sakaru” speciālisti regulāri sadarbojas ar citu valstu sakaru administrācijām un piedalās nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, kā arī lepojas ar starptautiska līmeņa ekspertiem, kas jau daudzus gadus nodrošina, lai katrs Latvijas radio, televīzijas, interneta un mobilo sakaru lietotājs tiktu pasargāts no sakaru traucējumiem.

Kontaktinformācijai:
Laura Dabare, t: 29855688, laura.dabare@vases.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.