Apstiprināti noteikumi „Preiļu novada domes apbalvojumi un to piešķiršanas kārtība”

24.04.2014.

24. aprīļa domes sēdē deputāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka „pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas)”, skatīja un apstiprināja izstrādātos noteikumus „Preiļu novada domes apbalvojumi un to piešķiršanas kārtība”.

Šie noteikumi turpmāk noteiks Preiļu novada domes apbalvojumu – PREIĻU NOVADA GODA PILSONIS, ATZINĪBAS RAKSTS, PATEICĪBA un PAGODINĀŠANAS RAKSTS – piešķiršanas kārtību.

Informējam, ka Preiļu novada domes apbalvojumi (nozīmīguma secībā) ir:

PREIĻU NOVADA GODA PILSONIS – augstākais Preiļu novada domes apbalvojums, ko piešķir izcilām personībām, kuras dzimušas, dzīvojušas, strādājušas vai mācījušās Preiļu novadā un ir devušas būtisku ieguldījumu Preiļu novada attīstībā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē vai devušas būtisku ieguldījumu Preiļu novada pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā. Šo apbalvojumu personai var piešķirt tikai vienu reizi dzīvē.

ATZINĪBAS RAKSTS šī nolikuma izpratnē ir fiziskas vai juridiskas personas darbības un nopelnu augsta novērtējuma rakstisks apliecinājums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Preiļu novada labā uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā, sportā, veselības aprūpē, sociālajā darbā, sabiedriskajā darbībā, mecenātismā, labdarībā vai citā jomā. Šo apbalvojumu pasniegs vienreiz gadā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā sarīkojumā ne vairāk kā piecpadsmit personām. Apbalvojumu personai par jauniem nopelniem var piešķirt atkārtoti.

PATEICĪBA šī nolikuma izpratnē ir rakstisks apbalvojums, ko piešķirs fiziskām vai juridiskām personām par nopelniem sabiedrības labā dzīves, darba vai iestādes jubilejā.

PAGODINĀŠANAS RAKSTS šī nolikuma izpratnē ir rakstisks apbalvojums, ko piešķirs fiziskām personām laulības jubilejā (50 gadu, 60 gadu un 75 gadu laulību jubilejās).

Pateicības un pagodināšanas rakstus piešķirs saskaņā ar domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pašvaldības iestāžu vadītāju vai nevalstisko organizāciju vadītāju iniciatīvu.

Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē 2005. gada 10. martā apstiprinātie Preiļu novada domes noteikumi ”Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršana” un 2011. gada 29. septembra “Preiļu novada domes Atzinības raksta piešķiršanas kārtība”.

Ar noteikumu pilnu tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv sadaļā „Domes noteikumi” .

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2014.