24. aprīļa Preiļu novada domes sēdes kārtība

24.04.2014.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE Preiļos, 2014.gada 24.aprīlī plkst.1500

Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

1.1. Par Preiļu novada pašvaldības 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
1.2. Par Preiļu novada domes  pašvaldības  2013.gada pamatbudžeta  izpildes apstiprināšanu.
1.3. Par Preiļu novada domes pašvaldības 2013.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu.
1.4. Par sociālā pakalpojuma „Patversmes/atskurbināšanas pakalpojums”  sniegšanu Preiļu novadā.
1.5. Par atbalstu investīciju veikšanai valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos.
1.6. Par priekšlikumu pieņemt dzīvokli pašvaldības īpašumā.
1.7. Par zemes nomas līguma  izbeigšanu  un nomas maksas parāda dzēšanu.
1.8. Par pašvaldības zemes  gabala iznomāšanu.
1.9. Par apakšnomas  līguma noslēgšanu.
1.10. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
1.11. Par novada pašvaldības darba samaksas nolikuma precizēšanu.
1.12. Par aprīkojuma iegādi.
1.13. Par līdzekļu piešķiršanu zivju ielaišanai Preiļu pilsētas parka dīķī. 

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

2.1. Par nolikuma  „Preiļu novada domes  apbalvojumi un to piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu.  
2.2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.4. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.5. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.6. Par sociālās dzīvojamās platības statusa piešķiršanu.
2.7. Par sociālās  dzīvojamās platības maiņu.
2.8. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.9. Par atteikšanos  no pašvaldības dzīvojamās platības.
2.10. Par apbalvošanu ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu.

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

3.1. Par SIA „Preiļu saimnieks” iesniegtā  nolikuma saskaņošanu.
3.2. Par daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 10, Aizkalnē, Preiļu novadā turpmāko izmantošanu.
3.3. Par zemes gabala un jaunbūves Raiņa ielā  2, Aizkalnē, Preiļu novadā turpmāko izmantošanu.
3.4. Par zemes vienību platību apstiprināšanu.
3.5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3.6. Par zemes lietošanas  tiesību izbeigšanu.
3.7. Par adrešu dzēšanu.
3.8. Par adreses noteikšanu un maiņu.
3.9. Par skiču konkursu „Pilsētas robežzīme Preiļi” nolikuma apstiprināšanu.

Novada  domes  priekšsēdētājs                          Aldis Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2014.