27. marta Preiļu novada domes sēdes kārtība

27.03.2014.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE Preiļos, 2014.gada 27.martā plkst.1500

Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

1.1. Par 2013.gada inventarizācijas rezultātiem.
1.2. Par SIA „Preiļu saimnieks”  2013.gada pārskatu.
1.3. Par aprīkojuma iegādi  aktīvās atpūtas zonai pie Preiļu parka dīķiem.
1.4. Par pašvaldības  dzīvokļu īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā.
1.5. Par pirkuma  līguma noslēgšanu.
1.6. Par dzīvokļa  īpašuma Liepu ielā 1-18, Preiļos  izsoli.
1.7. Par zemes īpašumu priekšlikumu  zemes gabalu atsavināšanai.
1.8. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu izbeigšanu.
1.9. Par dzīvokļa  īres un komunālo maksājumu parāda dzēšanu.
1.10. Par apakšnomas līguma noslēgšanu.
1.11. Par ieguldījumu  pamatkapitālā.
1.12. Par sadarbības līgumu ar Riebiņu novada  pašvaldību tūrisma jomā.
1.13. Par biedrības „Nīdermuižas draudze” iesnieguma izskatīšanu.
1.14. Par  biedrības „Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs” iesnieguma izskatīšanu.
1.15. Par  aizņēmuma ņemšanu  izglītības  iestāžu investīciju projektam „Mēbeļu izgatavošanai un uzstādīšanai Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

2.1. Par iestādes  slēgšanu bērnu apmeklējumiem.
2.2. Par apbalvošanu  ar Preiļu  novada domes Atzinības rakstu.
2.3. Noteikumu par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā, apstiprināšanu.
2.4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.5. Par piekrišanu iemitināšanai pašvaldības īpašumā.
2.6. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.7. Par pašvaldības  dzīvojamās platības maiņu.
2.8. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.9. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.10. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.11. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.12. Par sociālās dzīvojamās platības statusa noņemšanu.
2.13. Par sabiedriskā transporta izdevumu segšanu.
2.14. Par dzīvokļa  īres tiesību piešķiršanu.
2.15. Par sadarbības līgumu ar Glubokoje izglītības, sporta un tūrisma  rajona nodaļu.
2.16. Par sadarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”.
2.17. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas.
2.18. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.1, grupa Nr.1., rindas apstiprināšanu.
2.19. Par pašvaldības  dzīvokļu reģistra Nr.1, grupa Nr.2., rindas apstiprināšanu.
2.20. Par sociālo dzīvokļu reģistra Nr.2 rindas apstiprināšanu.

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

3.1. Par saistošo noteikumu precizēšanu.
3.2. Par saistošo noteikumu  apstiprināšanu.
3.3. Par adreses  maiņu un noteikšanu.
3.4. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.5. Par neapbūvētās zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
3.6. Par Valsts zemes dienesta  Latgales reģionālās nodaļas vēstules izskatīšanu.
3.7. Par zemes ierīcības projekta  apstiprināšanu.
3.8. Par Preiļu novada domes 2009.gada 22.decembra sēdes lēmuma precizēšanu.
3.9. Par  neapbūvētu zemes vienību  piekritību pašvaldībai.
3.10. Par pašvaldībai piederošā īpašuma Raiņa bulvārī 25, Preiļos labiekārtošanu.

Novada  domes  priekšsēdētājs                          Aldis Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 27.03.2014.