Aicinām izbūvēt pieslēgumus centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

08.08.2013.

Turpinās projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” paredzētie būvdarbi. Brīvības ielā (posmā no Lāčplēša ielas līdz CSDD) turpinās kanalizācijas tīkla ierīkošanas būvdarbi. A. Upīša ielā notiek centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve, plānots, ka satiksmes ierobežojumi šeit būs līdz 16. augustam. Savukārt Saltupes ielā komunikāciju ierīkošanas dēļ satiksmes ierobežojumi plānoti līdz 6. septembrim.

Asfalta segums tiks ieklāts Liepu ielā, Ventspils ielā un Raiņa bulvārī. 

Privāto māju īpašniekus un juridiskas personas aicinām ierīkot pieslēgumu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem! Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” būvdarbu mērķis ir ūdensvada un kanalizācijas tīklus pietuvināt to iedzīvotāju īpašumiem, kuriem līdz šim nebija iespējas izbūvēt pieslēgumu pilsētas komunikācijām.

SIA „Preiļu saimnieks” pilsētas maģistrālos ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklus apsaimnieko līdz sarkanajai līnijai vai līdz pieslēguma ierīkošanas vietai, bet privātajā teritorijā tās īpašniekam apakšzemes komunikācijas jāierīko par saviem līdzekļiem.

Lai ierīkotu pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, klientam personīgi jāierodas SIA „Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2, Preiļos, un jāaizpilda iesnieguma veidlapa, lai saņemtu tehniskos noteikumus pieslēguma ierīkošanai. Iesniedzot pieteikumu jāuzrāda īpašumu apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatu akts), īpašuma robežu plāns un personu apliecinošs dokuments vai uzņēmuma reģistrācijas apliecība.

Ja attiecīgā iela iekļauta minētajā pilsētas komunikāciju izbūves un rekonstrukcijas projektā tad, izbūvējot pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam, tehniskais projekts nav jāgatavo.

Pēc pievadu izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanas, obligāti jāgriežas SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā N. Rancāna ielā 3, Preiļos un jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.

Patvaļīga pievienošanās centralizētajiem inženiertīkliem saskaņā ar „Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā” ir administratīvi sodāma darbība.

Aicinām uzmanīgi sekot tehnisko noteikumu prasībām, to ievērošana un izpilde tiks rūpīgi kontrolēta.

 

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Pēdējās izmaiņas: 08.08.2013.