Preiļu novada dome 2013.gada 8.oktobrī plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – trīsistabu dzīvokļa Rēzeknes ielā 32-28, Preiļos, atsavināšanu

08.10.2013.

Preiļu novada dome 2013.gada 8.oktobrī plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma –
trīsistabu dzīvokļa Rēzeknes ielā 32-28, Preiļos, atsavināšanu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.
Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.
Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 13.09.2013. līdz 08.10.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.
Pirmpirkuma tiesības uz izsoles objektu ir dzīvokļa īrniekam.
Izsoles objekta nosacītā cena – LVL 3500,00, nodrošinājums – LVL 350,00 un reģistrācijas maksa LVL 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 150,00).

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.