Preiļu novada dome 2013.gada 8.oktobra plkst. 14.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma -trīsistabu dzīvokļa Jaunatnes ielā 4-14, Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā, atsavināšanu

08.10.2013.

Preiļu novada dome 2013.gada 8.oktobra plkst. 14.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma –
trīsistabu dzīvokļa Jaunatnes ielā 4-14, Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā, atsavināšanu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.
Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.
Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 13.09.2013. līdz 08.10.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.
Pirmpirkuma tiesības uz izsoles objektu ir dzīvokļa īrniekam.
Izsoles objekta nosacītā cena – LVL 1500,00, nodrošinājums – LVL 150,00 un reģistrācijas maksa LVL 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 100,00).

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.