Preiļu novada dome 2013.gada 9.oktobrī plkst. 14.00 rīko atkārtotu izsoli par nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa Daugavpils ielā 72-47, Preiļos, atsavināšanu

09.10.2013.

Preiļu novada dome 2013.gada 9.oktobrī plkst. 14.00 rīko atkārtotu izsoli par nekustamā īpašuma –
vienistabas dzīvokļa Daugavpils ielā 72-47, Preiļos, atsavināšanu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.
Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.
Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 13.09.2013. līdz 09.10.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.
Izsoles objekta sākumcena – LVL 1920,00, nodrošinājums – LVL 192,00 un reģistrācijas maksa LVL 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 100,00).

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.