1. augusta Preiļu novada domes sēdes kārtība

01.08.2013.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

Preiļos 2013. gada 1. augustā plkst. 15.00

Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

1.1. Par finansiālu atbalstu Lūkasam Vucānam.
1.2. Par projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu.
1.3. Par dzīvojamo māju A.Upīša ielā 10, 12 Preiļos iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu.
1.4. Par dzīvokļa īpašuma Liepu ielā 28-2, Preiļos izsoli.
1.5. Par dzīvokļa īpašuma Daugavpils ielā 72-47, Preiļos izsoli.
1.6. Par dzīvokļa pirkuma cenu samazināšanu.
1.7. Par dzīvokļa īpašuma Rēzeknes ielā 32-28, Preiļos nodošanu atsavināšanai.
1.8. Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 4-14, Preiļu novada Preiļu pagasta, Līčos nodošanu atsavināšanai.
1.9. Par sociālo dzīvokļu īres un komunālo maksājumu parāda dzēšanu.
1.10. Par grozījumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā.
1.11. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
1.12. Par līdzekļu piešķiršanu Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrībai.
1.13. Par līdzekļu piešķiršanu SIA „Preiļu slimnīca”.
1.14. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma konkursa rezultātu apstiprināšanu.
1.15. Par biedrības „Džudo sporta klubs „Jaunība LV” „ iesnieguma izskatīšanu.
1.16. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II” priekšfinansēšanai.
1.17. Par biedrības „Preiļu NVO centrs” iesnieguma izskatīšanu.
1.18. Par līguma izpildes termiņa pagarināšanu.
1.19. Par saistošo noteikumu Nr.2013/09 „Grozījumi Nr.2. Preiļu novada domessaistošajos noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada 2013.gada pamatbudžetu”” apstiprināšanu.
1.20. Par administratīvās komisijas apstiprināšanu.

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

2.1. Par Preiļu 2.vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja nozīmēšanu.
2.2. Par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu Jānim Eglītim.
2.3. Par Kultūras ministrijas Atzinības raksta piešķiršanu.
2.4. Par īres un komunālo pakalpojumu parāda segšanu.
2.5. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.6. Par grozījumiem sociālās dzīvojamās platības īres līgumā.
2.7. Par grozījumiem pašvaldības dzīvojamās platības īres līgumā.
2.8. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.9. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.10. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.11. Par īres tiesību piešķiršanu sociālajā dzīvojamā platībā.
2.12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.13. Aloiza Valaiņa iesnieguma izskatīšana.
2.14. Bruno Garkalna iesnieguma izskatīšana.

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

3.1. Par pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijām.

 

Novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 01.08.2013.