Izziņas no Iedzīvotāju reģistra par personas deklarēto dzīvesvietu saņemšana

26.07.2013.

No 2013. gada 1. septembra, pamatojoties uz Ministru kabineta 15.02.2011. noteikumiem Nr.130 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”, MK 11.12.2007. noteikumiem Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” (Izdoti saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 17.1 pantu) Preiļu novada pašvaldība sniegs maksas pakalpojumu:

Pakalpojuma īss apraksts
Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam, ja dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā:
1. par personas deklarēto dzīvesvietu;
2. par mirušās personas pēdējo dzīves vietu.

Pakalpojuma saņēmējs
Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts
Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, kā arī Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību saņēmusi persona, tās pilnvarotais vai likumiskais pārstāvis

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
• Iedzīvotāju reģistra likums
• Fizisko personu datu aizsardzības likums
• Informācijas atklātības likums
• MK 15.02.2011. noteikumi Nr.130 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”
• MK 11.12.2007. noteikumi Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
o Pieprasījums (veidlapa pieejama domes mājas lapā, domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagasta pārvalžu centros);
o Personu apliecinošs dokuments;
o Pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara un personu apliecinošs dokuments;
o Likumiskajam pārstāvim- personas apliecinošs dokuments un pārstāvību apliecinošs dokuments (bāriņtiesas lēmums, dzimšanas apliecība) jāuzrāda oriģināls;
o Lai saņemtu izziņu par mirušās personas pēdējo dzīvesvietu jāuzrāda miršanas apliecība un izziņas pieprasītāja personu apliecinošs dokuments (oriģināls);
o Dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu (oriģināls).

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu:
• pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz noteikto minimālo darba algu – izziņu par pensijas apmēru no VSAA;
• invalīda apliecību;
• represētas personas apliecību;
• izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība; (jāuzrāda oriģināli).

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie termiņi un maksājumi
Saskaņā ar MK 11.12.2007. noteikumiem Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” pirms informācijas saņemšanas jāiemaksā valsts nodeva Preiļu novada domes kontā:
AS SEB Banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts : LV08UNLA0026000130630
vai AS SWEDBANK, Bankas kods: HABALV22, Konts:  LV81HABA0551019925560
Mērķis: valsts nodeva par izziņas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra. 
Pagasta pārvaldēs valsts nodevu var nomaksāt uz vietas.
Valsts nodeva par ziņām par vienu personu: 2 stundu laikā – 10,50 LVL; 1 darbdienas laikā – 6 LVL; 5 darbdienās – 3  LVL.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi
Klātienē – Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads.
Pieprasījumu kopā ar nomaksāto valsts nodevas dokumentu iesniedz domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, 5 kabinetā, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv.
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks: pirmdienās: 08.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās: 08.00-12.00; 13.00-17.00, trešdienās: 08.00-12.00; 13.00-17.00, ceturtdienās: 08.00-12.00; 13.00-17.00, piektdienās: 08.00-12.00; 13.000-16.00.
Klātienē – Aizkalnes pagasta pārvalde, tālrunis: 65329279; e-pasts: aizkalne@preili.lv
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks: pirmdienās: 08.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās: 08.00-12.00; 13.00-17.00, trešdienās: 08.00-12.00; 13.00-17.00, ceturtdienās: 08.00-12.00; 13.00-17.00, piektdienās: 08.00-12.00; 13.00- 16.00.
Klātienē – Pelēču pagasta pārvalde,  tālrunis: 65326700; e-pasts: peleci@preili.lv
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks: pirmdienās: 08.30-12.00, 13.00-18.00, otrdienās: 08.00-12.30; 13.00-16.30,trešdienās: 08.00-12.30; 13.00-16.30, ceturtdienās: 08.00-12.30; 13.00-16.30, piektdienās: 08.00-12.30; 13.00- 16.00.
Klātienē – Saunas pagasta pārvalde,  tālrunis: 65329888; e-pasts: sauna@preili.lv
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks: pirmdienās: 08.30-12.30; 13.00-18.00, otrdienās: 08.30-12.30; 13.00-17.00, trešdienās: 08.30-12.30; 13.00-17.00, ceturtdienās: 08.30-12.30; 13.00-17.00, piektdienās: 08.30-12.30; 13.00- 16.00.

Pierasījuma veidlapa (rtf)

Pieprasījuma izziņai par personas pēdējo dzīvesvietu (rtf)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.