Nodarbinātības valsts aģentūra informē iedzīvotājus par iespēju piedalīties un papildināt savas zināšanas, iemaņas un prasmes

25.07.2013.

Nodarbinātības valsts aģentūra informē par iedzīvotāju iespēju piedalīties un papildināt savas zināšanas, iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas šobrīd tik mainīgajām darba tirgus prasībām, Eiropas Sociālā Fonda projekta “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros. Atbilstoši Projekta mērķim, mūžizglītības pasākumi pieejami noteiktām bezdarba riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, kuras visvairāk ietekmē mūsdienu darba tirgus straujā attīstība, sniedzot iespēju tām apgūt individuālajam un darba tirgus pieprasījumam atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences visā darba mūža garumā.

Projektā  ir pieejamas divu veidu apmācības – profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve, kuru ietvaros cilvēki var paaugstināt un pilnveidot digitālās prasmes, valodu zināšanas, uzņēmējdarbības prasmes, kā arī sociālās, pilsoniskās u.c. prasmes.

Nosacījumi dalībai apmācībās:
Atbilstoši Projekta mērķu grupas nosacījumiem, piedalīties apmācībās var tās personas, kuras ir nodarbinātas (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas) vai ir pašnodarbinātas personas statusā un:
‒ ir vecumā no 45 gadiem;
‒ personas no 25 gadiem līdz 44 gadiem (ieskaitot) pie nosacījuma, ja personai ir vismaz 2 bērni vecumā līdz 18 gadiem, vai persona ir atzīta par trūcīgu vai arī personai ir invaliditāte;
‒ nav iepriekš ieguvusi izglītību NVA organizētajās profesionālās vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
‒ pēdējo divu gadu laikā nav bijusi dalība izglītības programmu šajā projektā vai ESF projektā “Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”.

Apmācību izmaksas Aģentūra sedz šādā apmērā:
‒ 100% apmērā no maksimālās kuponu vērtības (250 Ls), ja personai ir vismaz 2 bērni vecumā līdz 18 gadiem, vai persona ir atzīta par trūcīgu, vai personai ir invaliditāte vai personai līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi;
‒ 70% apmērā no maksimālās kuponu vērtības visām personām vecumā no 45 gadiem un uz  kurām neattiecas augstākminētie kritēriji.

Pieteikšanās pasākumam:
‒ jebkurā Aģentūras filiālē jāiesniedz  aizpildīts pieteikums, pieteikuma veidlapa ir pieejama Aģentūras mājas lapā. Ja personai nav iespējas izdrukāt pieteikuma veidlapu, to iespējams saņemt un aizpildīt Aģentūras filiālē uz vietas.
‒ iesniedzot pieteikumu apmācībām, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un, ja persona atbilst kādam no kritērijiem, lai saņemtu 100% apmācību izmaksu segšanu, jāuzrāda kritēriju apliecinoša dokumenta oriģināls, t.i. bērnu dzimšanas apliecības vai izziņa par trūcīgas personas statusu, vai invaliditātes apliecība.
‒ pēc Aģentūras darbinieka dokumentu pārbaudes, to atbilstības gadījumā persona uzreiz saņems apmācību kuponu un skaidrojumu par tālākām darbībām, lai uzsāktu apmācības;
‒ Apmācību kupons mēneša laikā jāiesniedz izglītības iestādē, kurā persona vēlas mācīties, aizpildīšanai. Apmācības būs jāuzsāk divu mēnešu laikā no apmācību kupona aizpildīšanas dienas (vēlākais novembra beigas, decembra sākums).

Informācija par projektu, apmācībām, pieteikuma veidlapa pieejama Aģentūras mājas lapā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=2913&from=0

 

Laima Mirzojeva
ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” vadītāja
tālrunis: +371 67021791
e-pasts: laima.mirzojeva@nva.gov.lv
www.nva.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.