Preiļu novada dome 2013.gada 26.augustā plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Ziedu ielā 17, Preiļos, platība- 862 m2, kadastra Nr. 7601-003 1708, atsavināšanu.

26.08.2013.

Uz zemes gabala atrodas fiziskai personai piederošas ēkas. Pirmpirkuma tiesības uz izsoles objektu ir ēku īpašniekam.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.
Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.
Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 13.08.2013. līdz 26.08.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.
Izsoles objekta nosacītā cena – LVL 1000,00, nodrošinājums – LVL 100,00 un reģistrācijas maksa LVL 20,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 10,00).

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.