11. jūlijā notiks Preiļu novada domes ārkārtas sēde

11.07.2013.

11. jūlijā plkst. 15.00 notiks Preiļu novada domes ārkārtas sēde

Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma – zemes Ziedu ielā 17, Preiļos atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma – zemes Talsu ielā 3A , Preiļos atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
3. Par pašvaldības īpašumā Aglonas ielā 1, Preiļos remontdarbos ieguldīto līdzekļu kompensēšanu nomniekam.
4. Par nekustamā īpašuma „Jasmuiža” daļas nomu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
6. Par autotransporta nomu.
7. Par līguma izpildes termiņa pagarināšanu
8. Par biedrības „PREIĻU NVO CENTRS” iesnieguma izskatīšana.
9. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļu izvirzīšanu.
10. Par Preiļu novada domes pārstāvju izvirzīšanu darbam Latvijas Pašvaldību Savienības komitejās.
11. Par līdzekļu piešķiršanu asfaltbetona virskārtas atjaunošanai Raiņa bulvārī, Preiļos.
12. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aldim Adamovičam.

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2013.