Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts Dienas centrā

04.07.2013.

Liekas pavisam nesen Dienas centrā tika uzsākta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem finansētā Projekta Nr. Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/077 „Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā” īstenošana, kad iesaistītie speciālisti ar nelielu satraukumu un apmeklētāji ar zināmu ziņkāri gaidīja – kas nu būs! Tagad, atskatoties uz piecpadsmit mēnešu laikā paveikto, jāatzīst, ka visas idejas ir realizējamas, ja vien ir saliedēta komanda, un apmeklētāji ir kaut nedaudz motivēti dažādot savu ikdienu.

Analizējot pakalpojuma saņēmējus pēc demogrāfiskajiem rādītājiem nākas secināt, ka kopumā pakalpojumus Dienas centrā saņēmušas 56 sievietes un 34 vīrieši – sākotnēji plānotajām 80 personām projekta īstenošanas laikā pievienojās vēl 10 personas, jo bija interese par piedāvātajiem pakalpojumiem no citiem mērķa grupas dalībniekiem. Lielākais vairums mērķa grupas dalībnieku ir vecumā no 25 līdz 54 gadiem – 31 sieviete un 18 vīrieši, kas no kopējā pakalpojumus saņēmušo personu skaita sastāda 54 procentus. Otra lielākā pakalpojumu saņēmēju grupa ir personas vecumā no 55 līdz 64 gadiem, attiecīgi 23 sievietes un 14 vīrieši. Salīdzinoši nedaudz – tikai 4 personas, ir vecumā līdz 24 gadiem. No visiem mērķa grupas dalībniekiem 60 procenti (54 personas) dalībnieku ir ar vidējo/ vidējo profesionālo izglītību, 32 personām ir sākumskolas/ pamatskolas izglītība, turklāt 5 personām ir iegūta vispārējā pamatizglītība speciālajā skolā, par cik personām ir garīga rakstura un attīstības traucējumi. Tikai 3 personām ir augstākā izglītība, vienai – augstāka par vidējo izglītību, kas nav augstākā izglītība.

Kopumā abos projekta īstenošanas gados personu skaits, kas izstājās no dalības projektā, pabeidzot darbības projektā pilnībā (speciālistu un personu kopīgi izvirzītais īslaicīgais/ ilglaicīgais mērķis ticis sasniegts), sastāda 63 personas jeb tie ir 70 procenti no visiem dalībniekiem, 27 personas izstājušās no dalības projektā, plānotās darbības pilnībā nepabeidzot.

Kā pozitīvi atrisināts gadījums šajā projekta īstenošanas gadā minams pirmspensijas vecumu personas sociālā stāvokļa uzlabošanās gadījums – viena no personām, saņemot pakalpojumu Dienas centrā, uzsāka mācības profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrā sociālās aprūpes izglītības programmā, pēc kuras apguves reģistrējās Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona un ir uzsākusi asistenta pakalpojumu sniegšanu invalīdam. Savukārt trīs pirmspensijas vecuma sievietes ir iesaistījušās pagaidu sabiedriskajos algotajos darbos, tādejādi palielinot gan ienākumu līmeni, gan nodrošinot socializācijas procesu. Tāpat trīs pirmspensijas vecuma personas iesaistījušās izglītības apguvē.

Salīdzinoši daudz pozitīvi atrisinātu gadījumu ir no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu mērķa grupā – četras personas iesaistījušās pagaidu sabiedriskajos algotajos darbos. Viena sieviete, kas bijusi ilgstoša bezdarbniece, līdzīgi kā augstāk minētajā gadījumā ar pirmspensijas vecuma personu, pēc sociālās aprūpes izglītības programmas apguves, reģistrējusies kā pašnodarbinātā persona un sniedz asistenta pakalpojumu invalīdam. Vēl trīs personas iesaistījušās izglītības apguvē ar mērķi, ka apgūtās zināšanas nākotnē dos lielāku iespēju iesaistīties darba tirgū (viena krievu tautības persona apguvusi valsts valodu, kāda cita apguvusi lietvedības izglītības programmu, vēl cita – mazumtirdzniecības komercdarbinieka izglītības programmu).

Atsevišķi pozitīvi atrisināti gadījumi ir arī personu ar funkcionāliem traucējumiem vidū – viena persona uzsākusi oficiālas darba gaitas, strādājot par būvnieku, viena sieviete kļuvusi par pašnodarbināto un sniedz aprūpes mājās pakalpojumus vecuma pensionāram, divas personas iesaistījušās izglītības apguvē.

Realizētais projekts bijis vērsts ne tikai uz personu funkcionālo spēju uzlabošanu un atsevišķu sarežģītu gadījumu risināšanu, bet tā ietvaros ticis padomāts arī par vides pieejamības nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tā 2012. gadā, uzlabojot vides pieejamību – veicot nolietotā seguma maiņu invalīdu uzbrauktuvei pie ieejas Dienas centra telpās, nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas personām ar kustību traucējumiem. Līdz tam personu pārvietošanās ratiņkrēslos pa šo uzbrauktuvi bija apgrūtināta (bija nepieciešama pavadoņa palīdzība), par cik segums bija izdrupis. Tāpat projekta ietvaros ir veikti remontdarbi apmeklētāju tualetē, uzstādot tualetes aprīkojumu, pielāgotu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Arī mēbeļu tehniskais risinājums (projekta ietvaros 2012. gadā iegādāta un uzstādīta virtuves iekārta, kā arī galds un krēsli) pielāgots personām ar funkcionāliem traucējumiem – attālums starp galda kājām ir piemērots personas ratiņkrēslā izvietošanai. Visu augstāk minēto, kas uzlabojis vides pieejamību, personas ar funkcionāliem traucējumiem turpina izmantot arī šobrīd, jo Dienas centrs savas aktivitātes turpina jau par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Jau aprīļa – maija mēnešos Preiļu novada dome pieņēmusi lēmumu apstiprināt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās štata vienības, un ar š.g. 01. jūliju pakalpojumi Dienas centrā tiek turpināti sniegt saskaņā ar iestādes budžeta līdzekļiem. Tāpat ir pieejams gan specializētā transporta pakalpojums, gan sociālās virtuves pakalpojums, kur par nelielu summu iespēja saņemt sātīgas pusdienas. Projekta ietvaros uzstādītā virtuves iekārta un iegādātais virtuves aprīkojums joprojām tiek izmantots dažādu ēdienu pagatavošanā pēc pašu personu ieskatiem. Vides pieejamības nodrošināšanai ticis iegādāts mobilais pacēlājs (tas gan sarūpēts cita projekta ietvaros), lai personas ar pārvietošanās traucējumiem, kas līdz šim vairāk uzturējās ēkas pirmajā stāvā, varētu piedalīties dažādās aktivitātēs arī ēkas otrajā stāvā. Kā papildus aktivitāte Dienas centrā, kuru plānots tuvākajā laikā ieviest, ir anonīmo alkoholiķu kustība, par cik viena no mērķa grupas – no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas – dalībniecēm, kas apmeklēja psiholoģiskā atbalsta grupu, ir krasi mainījusi savu dzīvi, izvēloties sabiedrībā pieņemamu dzīves veidu, šobrīd plāno izveidot šādu kustību, tādejādi daloties savā pieredzē un sniedzot grupā iegūtās zināšanas citiem atkarīgajiem.

Jūnijā – pēdējā projekta īstenošanas mēnesī, neskatoties uz nelielo nostaļģiju par aizvadītajos mēnešos piedzīvoto, Dienas centra apmeklētāji arvien čakli nodevās gan radošajiem darbiem (tapušas kļavu lapu rozes, dažādi izstrādājumi no papīra, ziedojumā saņemtie medicīnas priekšmeti ieguva košus dekupētus sānus un nu izskatās kā īsti interjera priekšmeti, savukārt jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem izgreznojuši atmiņu klades, lai tās saglabātu visus tos labos mirkļus, kas aizvadīti Dienas centrā), gan apmeklēja terapeitiskā atbalsta grupas un darba prasmju apguves nodarbības aušanas un kokapstrādes darbnīcā. Kā pēdējie darbi kokapstrādes darbnīcā tapuši glīti koka ķeblīši, kuri pamazām iegūst bērna attīstību veicinoša priekšmeta izskatu, par cik tā virsmas apdarē tiek izmantoti dažādi graboši, čaukstoši un dažādu faktūru materiāli – lai mazajiem pirkstiņiem ir ar ko darboties.

Joprojām ikviens interesents laipni aicināts piedalīties Dienas centra aktivitātēs, jo, kā projekta noslēgumā minēja aušanas amata prasmes pasniedzēja Veronika Smane, apmeklētāji ir ieguvuši to, ko nevar pazaudēt, un atdevuši to, ko nevar paturēt.

Informāciju sagatavoja
Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.