27. jūnija Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

27.06.2013.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

Preiļos, 2013. gada 27. jūnijā, plkst. 1500

 

Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

1.1. Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 21, Preiļos pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

1.2. Par īres un komunālo maksājumu parāda segšanu par pašvaldībai piederošo

dzīvokli Liepu ielā 28-2, Preiļos.

1.3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS  KOMITEJAS SĒDES  JAUTĀJUMI:

 

2.1. Par sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu.

2.2. Par zaudējumu atlīdzinājumu.

2.3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.

2.4. Par uzņemšanu rindā  pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.

2.5. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.

2.6. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.

2.7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

2.8. Par piekrišanu iemitināšanai pašvaldības īpašumā.

 

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

 

3.1. Par līguma  izpildes termiņa pagarināšanu.

3.2. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu, adreses noteikšanu.

3.3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu.

3.4. Par iekšpagalma remontu.

3.5. Par konkursa nolikuma „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” apstiprināšanu.

3.6. Par konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” žūrijas izveidošanu.

3.7. Par aktīvās  atpūtas zonas  Preiļu parka teritorijā iekšējās kārtības noteikumiem.  

4. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

 

Novada  domes  priekšsēdētājs                          Aldis Adamovičs

 

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2013.