Par Preiļu novada domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēl Aldi Adamoviču

13.06.2013.

13. jūnijā notika jaunievēlētās Preiļu novada domes pirmā sēde. Sēdi vadīja Preiļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Natālija Pīzele. No piecpadsmit ievēlētajiem deputātiem uz sēdi bija ieradušies četrpadsmit, un viņi visi tika aicināti ieņemt vietas un sākt darbu.

 

Pirmās sēdes darba kārtības jautājums bija Preiļu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Uz pašvaldības vadītāja amatu tika izvirzītas divas kandidatūras – Aldis Adamovičs un Aigars Zīmelis. Ar desmit balsīm par Preiļu novada domes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Aldis Adamovičs. Par Aigara Zīmeļa kandidatūru tika nodotas četras vēlēšanu zīmes.

Priekšsēdētāja vietnieka pienākumus uztic Jurim Kovaļevskim

Pēc priekšsēdētāja ievēlēšanas deputāti darbu turpināja. Sēdi vadīja Aldis Adamovičs, un tika izskatīti trīs jautājumi. Vispirms notika domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Uz vietnieka amatu tika izvirzīta Jura Kovaļevska un Jura Vucāna kandidatūra. Ar desmit balsīm par Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Juris Kovaļevskis. Četri deputāti bija nodevuši balsis par Juri Vucānu. 

Domē darbosies trīs komitejas

Deputāti nolēma, ka, tāpat kā līdz šim, domē darbosies trīs komitejas – Finanšu komiteja, Infrastruktūras un novada attīstības komiteja, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Finanšu komiteju vadīs domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, jo likumdošanā noteikts, ka tās darbu vada domes priekšsēdētājs. Finanšu komitejas sastāvā strādās deputāti Ligita Pauniņa, Jāzeps Šņepsts, Juris Urtāns un Oļegs Hļebņikovs.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejā darbosies Lauris Pastars, Aigars Zīmelis, Juris Kovaļevskis, Juris Vucāns un Juris Erts. Komitejas darbu vadīs Lauris Pastars, par komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Juris Kovaļevskis. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā tika ievēlēti domes deputāti Maruta Plivda, Valentīna Liniņa, Ineta Liepniece, Ārijs Vucāns un Raimonds Rubins. Komitejas darba vadība tika uzticēta Marutai Plivdai, par komitejas priekšsēdētājas vietnieci ievēlēta Ineta Liepniece.

Piešķir līdzfinansējumu biedrības „Skalbīši” projektam

Sēdes noslēgumā deputāti izskatīja biedrības „Skalbīši” iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Preiļu katoļu baznīcas griestu vienkāršotā renovācija”, kas tiks iesniegts LEADER programmas projektu konkursā. Dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu 1271,44 Ls apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējās summas, kā to paredz finansētāja nosacījumi. Līdzekļi tiks paredzēti domes 2014. gada budžetā, jo atbalsta gadījumā projekta aktivitātes norisināsies nākošajā gadā. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.