Izsludinātas divas publiskās apspriešanas (pagarināts līdz 8. augustam)

03.06.2013.

Sakarā ar Preiļu novada domes 23. maija sēdes lēmumu, dome izsludinās divas publiskās apspriešanas:

Par Preiļu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033. gadam
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai (PDF)
 

un

Par Preiļu novada
Tūrisma un mārketinga attīstības programmas
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai (PDF)
 

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2033.gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurš nosaka Preiļu novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Telpiskās attīstības perspektīvā nosprauž pašvaldības teritorijas attīstības vadlīnijas. Nosaka un grafiski attēlo novada svarīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. Šī stratēģija ir hierarhiski augstākais pašvaldības plānošanas dokuments. Citus novada attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus u.c.) izstrādā saskaņā ar pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Stratēģijā ir atainota pašvaldības vēlamā turpmākā izaugsme, kuras pamatā ir savstarpēji saistītu nozaru attīstība, kā arī tās ietekme uz apkārtējo teritoriju attīstību.

Preiļu novada tūrisma mārketinga attīstības programmas mērķis ir noteikt galvenos tūrisma attīstības virzienus un rīcības 2013.-2018.gadam, kurus ir jārealizē sadarbojoties visām ieinteresētajām pusēm (pašvaldībai, valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām un iedzīvotājiem).

Publiskās apspriešanas noritēs no 2013.gada 3.jūnija līdz 8.jūlijam (termiņš ar 27. jūnija novada domes sēdes lēmumu pagarināts līdz 8. augustam). Atbildīgais par publisko apspriešanu organizēšanu tiek noteikts izpilddirektors Vladimirs Ivanovs. 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

  
Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.