Preiļu novada dome 2013. gada 24. jūlijā plkst. 14.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala „Brenči” Preiļu novada Aizkalnes pagasta Kudļos, zemes gabala platība- 1,86 ha, kadastra Nr. 7644 002 0117, atsavinā&scaron

24.07.2013.

Uz zemes gabala atrodas fiziskai personai piederošas ēkas. Pirmpirkuma tiesības uz izsoles objektu ir ēku īpašniekam.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 13.06.2013. līdz 24.07.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – LVL 1200,00, nodrošinājums – LVL 120,00 un reģistrācijas maksa LVL 20,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 100,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.