Preiļu novada dome 2013. gada 24. jūlijā plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Ziedu ielā 8, Preiļos, platība- 1243 m2, kadastra Nr. 7601-003 1611, atsavināšanu

24.07.2013.

Uz zemes gabala atrodas fiziskai personai piederošas ēkas. Pirmpirkuma tiesības uz izsoles objektu ir ēku īpašniekam.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 13.06.2013. līdz 23.07.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – LVL 1300,00, nodrošinājums – LVL 130,00 un reģistrācijas maksa LVL 20,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 100,00).

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.