Preiļu novada dome 2013. gada 23. jūlijā plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Saltupes ielā 4-3, Preiļos, atsavināšanu

23.07.2013.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 13.06.2013. līdz 24.07.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Pirmpirkuma tiesības uz izsoles objektu ir dzīvokļa īrniekam.

Izsoles objekta nosacītā cena – LVL 3300,00, nodrošinājums – LVL 330,00 un reģistrācijas maksa LVL 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 330,00).

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.