Maija mēneša novada domes komiteju sēžu un domes sēdes grafiks

16.05.2013.

Novada domes sēde – 23.05.2013., plkst.15:00

Finanšu komitejas sēde – 16.05.2013., plkst. 14:00

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde – 16.05.2013., plkst.13:00

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde – 17.05.2013., plkst.13:00

Ārkārtas domes sēde – 17.05.2013.,  plkst.14:00

Apvienoto komiteju sēde – 17.05.2013., plkst.14:30

 

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

Preiļos, 2013.gada 23.maijā

plkst.1500

 Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

1.1. Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Mītava XX!”.

1.2. Par līdzekļu piešķiršanu  SIA „Preiļu slimnīca”.

1.3. Par līdzekļu piešķiršanu  Mūzikas un mākslas skolai”

1.4. Par dzīvokļa īpašuma Daugavpils ielā 72-47, Preiļos nodošanu atsavināšanai.

1.5. Par dzīvokļa īpašuma Saltupes ielā 4-3, Preiļos nodošanu atsavināšanai.

1.6. Par nekustamā īpašuma daļas nodokļu administrācijas lēmuma atcelšanu.

1.7. Par telpu iznomāšanu mednieku biedrībai „Stirna”.

1.8. Par Preiļu novada domes īpašumā esošā dzīvokļa nenomaksāto rēķinu segšanu.

1.9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

1.10. Par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Ziedu ielā 8, Preiļos atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu.

1.11. Par  nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala „Brenči” Aizkalnes pagastā,

Preiļu novadā atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu.

1.12. Par krīzes centra turpmāko darbību.

1.13. Par pansionāta „Preiļi” aprūpētāju iesnieguma izskatīšanu.

1.14. Par Preiļu novada  bērnu un jauniešu invalīdu vecāku iesnieguma izskatīšanu.

1.15. Par projekta „Veselīga  dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas

pierobežas reģionos („MOVE FOR LIFE”)  realizēšanu.

1.16. Par saistošo noteikumu  Nr.2013/     „Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada 2013.gada pamatbudžetu”” apstiprināšanu.

 

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS  KOMITEJAS SĒDES  JAUTĀJUMI:

 

2.1. Par Vēstures un lietišķas mākslas muzeja akreditāciju.

2.2. Par izmaiņām nolikumā „Mācību priekšmetu  valsts olimpiāžu, SkZPD, interešu izglītības konkursu un skašu,  mūzikas un mākslas konkursu un sacensību uzvarētāju prēmēšana”.

2.3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.

2.4. Par uzņemšanu rindā  pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.

2.5. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.

2.6. Par grozījumiem dzīvojamās platības īres līgumā.

2.7. Par dzīvojamās platības apmaiņu.

2.8. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.

2.9. Igora Ivanova iesnieguma izskatīšana.

2.10. Daces Bukas iesnieguma izskatīšana.

 

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

 

3.1. Par  nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.

3.2. Par  atteikšanos no zemes.

3.3. Par Preiļu novada domes 2013.gada 24.janvāra sēdes lēmuma precizēšanu.

3.4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

3.5. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.

3.6. Par telpu lietošanas līguma slēgšanu.

3.7. Par zemes gabala iznomāšanu.

3.8. Par nedzīvojamo telpu nomu.

3.9. Par atļauju tirdzniecībai publiskā vietā.

 

4. APVIENOTO KOMITEJU SĒDES JAUTĀJUMI:

 

4.1. Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publisko apspriešanu izstrādi.

4.2. Par Preiļu novada tūrisma un mārketinga attīstības programmas 1.redakcijas publisko apspriešanu.

4.3. Par biedrības „Veiksmes biķeris” iesnieguma izskatīšanu.

4.4. Par biedrības „Nīdermuižas draudze” iesnieguma izskatīšanu.

4.5. Par dalību  LEADER projektos.

4.6. Par izmaiņām Preiļu novada attīstības programmas 2011.-2017. investīciju plānā.

4.7. Par projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošanu.

4.8. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1” rēķinu apmaksu.

4.9. Par  bērnu vasaras nometnēm.

 

Novada  domes  priekšsēdētājs                          Aldis Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 16.05.2013.