Izvērtē SIA „Preiļu saimnieks” aizvadītā gada darba rezultātus

28.03.2013.

2013. gada 28. marta sēdē Preiļu novada domes deputāti pieņēma zināšanai SIA „Preiļu saimnieks” 2012. gada pārskatu. Pārskats sastādīts atbilstoši likumdošanas prasībām, un to ir apstiprinājis zvērināts revidents. SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda, ka uzņēmums turpina strādāt visu klientu labā, lai nodrošinātu stabilus, ilgtspējīgus un drošus komunālos pakalpojumus gan esošajiem, gan arī potenciālajiem klientiem nākotnē.

Gadu noslēdz ar pozitīviem finansiālajiem rādītājiem 

SIA „Preiļu saimnieks” ir daudznozaru pakalpojumu sniedzējs, tādēļ katrai nodaļai ir atšķirīgi finansiālie rādītāji. Ar pozitīviem finansiālajiem rādītājiem 2012. gadu noslēdza viesnīca, siltumapgādes un atkritumu apsaimniekošanas nozares. Finansiālie rādītāji ar mīnus zīmi ir ūdensapgādes un kanalizācijas daļai, māju apsaimniekošanai, sabiedriskajai tualetei un apbedīšanas birojam.

2012. gadu SIA „Preiļu saimnieks” noslēdza ar nelielu peļņu, kas sastāda 4,25% no kopējā apgrozījuma. Aizvadītajā gadā izdevās samazināt izmaksas par apdrošināšanas izdevumiem par 19%, sakaru izmaksas par 27%, kancelejas izdevumus par 3,4%. Savukārt atsevišķās pozīcijās resursu sadārdzināšanās, energoresursu cenu kāpuma un nodokļu palielināšanās dēļ izmaksas palielinājās. Izmaksas par elektroenerģiju pieauga par 40,8%, par kurināmo – 4,3%, par degvielu – 11,6%, dabas resursu nodoklis palielinājās par 7%. Uz šī gada 1. janvāri juridisko un fizisko personu parāds par komunālajiem pakalpojumiem sasniedza 501 tūkstoti latu. Komunālo maksājumu parādi palielinājušies ne tikai pie mums, tā ir vispārēja tendence valstī, ka iedzīvotāji un uzņēmēji ar mazākiem ienākumiem nespēj norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem.

Strādājam ar pozitīvu attīstības tendenci

Kā uzsver SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, Sabiedrībā tās darbības laikā ir realizēta pārdomāta, efektīva un racionāla darbības politika: „SIA „Preiļu saimnieks” ir pilnveidota līdz konkurētspējīgam modelim savā pakalpojumu sfērā. Uzņēmums efektīvi darbojas kopš 2008. gada, kad kļuva rentabls, ar stabilu tendenci uz realizācijas ieņēmumu palielināšanu un darbībai nepieciešamo izdevumu proporcionālu samazināšanu. Šobrīd pats galvenais ir turpināt sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, saglabāt konkurētspēju, nepakļauties lētiem izaicinājumiem, kurus mēģina izspēlēt neprofesionāļi vai citādi domājošie.”

J. Mūrnieks turpina: „Neskatoties uz to, ka nemitīgi kāpj nodokļi un izejvielu cenas, uzņēmumam ir izdevies saglabāt visus pakalpojumu veidus, vairākus gadus nepaaugstinot tarifus. To mums ir izdevies panākt ar plānveidīgi organizētu darbu, ko ik dienas veic mūsu speciālisti. Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, tiek realizēti vērienīgi ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi, kas ir būtisks ilgtermiņa ieguldījums. Pozitīvais rezultāts izskaidrojams arī ar to, ka visas komunālo pakalpojumu nozares, apvienotas vienā uzņēmumā, spēj pozitīvi darboties, efektīvi izmantot un piesaistīt finanšu līdzekļus, tādējādi radot pozitīvu konkurenci atsevišķu struktūrvienību starpā.”

Jaunas ieceres un prioritātes

Siltumapgādes jomā jau drīzumā gaidāmas pārmaiņas. J. Mūrnieks stāsta: „Līdz šim pilsētas apsildīšanai nepieciešamo siltumenerģiju saražojām paši un realizējām patērētājiem, taču turpmāk situācija mainīsies. Daļu no nepieciešamās siltumenerģijas būsim spiesti iepirkt un pēc tam pārdot tālāk gala patērētājiem. Tas visnotaļ var izvērsties par ļoti grūtu uzdevumu. Jāsaprot, ka jebkurā uzņēmējdarbībā galvenais ir ražošana, kas šobrīd siltumapgādes jomā tiek deleģēta privātajam investoram. Laiks rādīs, vai šāda izvēle bija pareiza.”

J. Mūrnieks iezīmē aktuālāko risināmo jautājumu loku: „Pašlaik vairums Sabiedrības darbinieku ir ar cienījumu darba stāžu. Ar mums pieejamiem resursiem patlaban grūti piesaistīt jaunus kadrus ar atbilstošu izglītību. Šis ir jautājums, kuru būtu laiks risināt gan mums, gan mūsu vadībai. Tas pats sakāms par pamatlīdzekļiem, kuri novecojuši un tādēļ ļoti energoietilpīgi. Tāpēc nākotnes plānos ietilpst investēt līdzekļus, piesaistīt līdzfinansējumu intelektuālā potenciāla vairošanai, paralēli atjaunojot pamatlīdzekļus, lai tie atbilstu mūsdienu prasībām.”

2013. gadā SIA „Preiļu saimnieks” turpina strādāt pie tādu pasākumu ieviešanas, kas ļauj paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti un racionāli un efektīvi izmantot darba un materiālos resursus un samazināt izmaksas.

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2013.