23. aprīlī notiks novada domes sēde

23.04.2013.

Novada domes sēde notiks – 23.04.2013., plkst.15:00  

Darba kārtība: 

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

1.1. Par Preiļu novada  pašvaldības 2012.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

1.2. Par Preiļu novada  pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu.

1.3. Par Preiļu novada  pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu.

1.4. Par zemes nomas maksas zem garāžām pārmaksu.

1.5. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu.

1.6. Par līdzekļu piešķiršanu deju kopai „Tālderi”.

1.7. Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada invalīdu biedrībai.

1.8. Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu VLM muzejam Kultūrkapitāla fonda projektu  realizācijai.

1.9. Par līdzekļu piešķiršanu  projektam „Tīklā Europe Direct informācijas centra

uzturētājstruktūru atlase 2013.-2017.gadam”.

1.10. Par dzīvokļa Celtnieku ielā 9-37 Preiļos remonta izdevumu daļēju atmaksu.

1.11. Saistošie noteikumi  „Grozījumi Nr.1. „Preiļu novada domes saistošajos

noteikumos Nr.2 „Par speciālo budžetu 2013.gadam”.

1.12. Par 2013.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plāna izmaiņām Preiļu novadā.

1.13. Par grozījumiem Preiļu novada sociālā dienesta štatu sarakstā.

1.14. Par izmaiņām pansionāta „Preiļi” štatu sarakstā.

1.15. Par Preiļu pilsētas parku.

1.16. Par SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētāja J.Mūrnieka iesnieguma izskatīšanu.

1.17. Par izmaiņām projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz

Kalnu ielai, Preiļos” īstenošana.

1.18. Par  projekta „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Preiļu 1.pamatskolā” īstenošanu.

1.19. Par biedrības „Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs” iesnieguma izskatīšanu.

1.20. Par Preiļu novada domes sadarbību ar SIA „Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas

pārvietošanai uz slimnīcas jaunā korpusa otro stāvu un dzemdību nodaļas

iegādātās  aparatūras (sonogrāfa) apmaksu.

1.21. Par biedrības „Preilēniešu nams” rēķinu apmaksu.

1.22. Par Marijas Verzes iesnieguma izskatīšanu.

1.23. Par 2012.gada 26.aprīļa Preiļu novada domes lēmuma (prot. Nr.6., p.1.17.,

„Par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krustojums” nodošanu valsts īpašumā” precizēšanu.

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS  KOMITEJAS SĒDES  JAUTĀJUMI:

2.1. Par Preiļu novada Salas pamatskolas  nolikuma apstiprināšanu.

2.2. Par Preiļu galvenās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.

2.3. Par Preiļu galvenās bibliotēkas izmantošanas noteikumu apstiprināšanu.

2.4. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Preiļu galvenajā bibliotēkā.

2.5. Noteikumu par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā, apstiprināšana.

2.6. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.

2.7. Par sociālās dzīvojamās platības statusa piešķiršanu.

2.8. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.

2.9. Par grozījumiem pašvaldības dzīvojamās platības īres līgumā.

2.10. Par uzņemšanu rindā  sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.

2.11. Par uzņemšanu rindā  pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.

2.12. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.

2.13. Par sociālo dzīvojamo platību apvienošanu.

2.14. Par dzīvojamās platības precizēšanu.

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

3.1. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.

3.2. Par  adreses maiņu, noteikšanu un apstiprināšanu.

 

Novada  domes  priekšsēdētājs                          Aldis Adamovičs

 

Pēdējās izmaiņas: 23.04.2013.