Preiļu novada dome 2013.gada 29.maijā plkst. 13.00 rīko atkārtotu izsoli par nekustamā īpašuma – dzīvokļa 55,7 m2 platībā Tirdzniecības ielā 9-1, Preiļos, atsavināšanu

29.05.2013.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai

novada domes mājas lapā www.preili.lv (PDF)

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti līdz 29.05.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – LVL 2750,00, nodrošinājums – LVL 275,00 un reģistrācijas maksa LVL 10,00, maksājama novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 300,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.