28. martā notiks Preiļu novada domes sēde

28.03.2013.

Novada domes sēde notiks – 28.03.2013., plkst.14:00, Preiļu novada domes sēžu zālē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi).

Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

1.1. Par SIA „Preiļu saimnieks” 2012.gada pārskata apstiprināšanu.

1.2. Par līdzekļu piešķiršanu Ārdavas Kristus Karaļa Romas katoļu draudzei.

1.3. Par Valsts kases izsniegto aizdevumu piemērojamās procentu likmes maiņu.

1.4. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2013.gadam.

1.5. Par neapdzīvojamo telpu Aglonas ielā 1, Preiļos nomas tiesību izsoles rezultātiem.

1.6. Par dzīvokļa īpašuma Tirdzniecības ielā 9-1, Preiļos izsoli.

1.7. Par zemes gabala iznomāšanu.

1.8. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā.

1.9. Par ūdensvada un kanalizācijas komunikāciju ierīkošanu pašvaldības dzīvokļos Zaļā ielā 18, Preiļos.

1.10. Par Preiļu novada domes Preiļu pagasta pārvaldes pakalpojumu izmantošanas kārtību centrā „Līči” un sniegto pakalpojumu izcenojumiem.

1.11. Par saistošo noteikumi Nr.2013/02 precizēšanu.

1.12. Par lēmuma atcelšanu.

1.13. Par piedalīšanos projektā „Izkrāso vasaru”.

1.14. Par kāpšanas sienas uzstādīšanu Preiļu pagasta „Līčos”.

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

2.1. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.

2.2. Par grozījumiem pašvaldības dzīvojamās platības īres līgumā.

2.3. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.

2.4. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.

2.5. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.

2.6. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas.

2.7. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.1., grupa Nr.1. rindas apstiprināšanu.

2.8. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.1., grupa Nr.2. rindas apstiprināšanu.

2.9. Par sociālo dzīvokļu reģistra rindas apstiprināšanu.

2.10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

2.11. Par piekrišanu iemitināšanai pašvaldības īpašumā.

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:

3.1. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu, adreses maiņu, adrešu dzēšanu.

3.2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

3.3. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

3.4. Par atļauju ielu tirdzniecībai.

Novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs

 

 

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2013.