Preiļu novada dome 2013.gada 24.aprīlī plkst. 14.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Liepu ielā 28-2, Preiļos, atsavināšanu

24.04.2013.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles noteikumi (PDF) 

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 13.03.2013. līdz 24.04.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – LVL 2900,00, nodrošinājums – LVL 290,00 un reģistrācijas maksa LVL 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 300,00).

Izsoles uzvarētājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta pirkuma līgums un mēneša laikā jāsamaksā pirkuma maksa pilnā apmērā.

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.