Preiļu novada dome 2013.gada 24.aprīlī plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – trīsistabu dzīvokļa Liepu ielā 8-23, Pelēčos, Pelēču pagastā, Preiļu novadā, atsavināšanu

24.04.2013.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.

Izsoles noteikumi (PDF) 

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 13.03.2013. līdz 24.04.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – LVL 340,00, nodrošinājums – LVL 34,00 un reģistrācijas maksa LVL 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 40,00).

Izsoles uzvarētājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta pirkuma līgums un mēneša laikā jāsamaksā pirkuma maksa pilnā apmērā.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.