Preiļu novada Pensionāru biedrība vērtē aizvadītā gada veikumu

27.02.2013.

27. februārī Pensionāru biedrība (PB) pulcējās uz ikgadējo atskaites sapulci.

PB ir dibināta ar mērķi aizstāvēt vecuma pensionāru sociālekonomiskās tiesības un veicināt viņu dzīves kvalitāti. Uz 2013. gada 27. februāri PB bija 175 biedri, t.sk. 104 – Preiļu pilsētā, 18 – Aizkalnes pag., 17 – Pelēču pag., 36 – Saunas pag., PB darbību organizē un vada PB valde (15 cilvēki).

Sapulcē piedalījās arī mūsu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamoviča kungs. Viņš informēja pensionārus gan par novada domes veikumu sociālekonomisko jautājumu jomā 2012.g., gan par 2013.g. plāniem un atbildēja uz sapulces dalībnieku jautājumiem. Par PB valdes darbu pārskatu sniedza valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko un valdes locekles, PB pagastu struktūrvienību vadītājas – Ligita Popenkova (Aizkalnes pag.), Anna Rubine (Pelēču pag.) un Monika Kivleniece (Saunas pag.), informēja par savu pagastu pensionāru aktivitātēm. Sociālā dienesta Dienas centra (DC) vadītāja Liene Gžibovska pastāstīja par pensionāru aktivitātēm DC un, prezentējot rokdarbnieču pulciņu (vad. L. Gžibovska) darbus, aicināja darboties arī citus interesentus.

Lai īstenotu PB darbības mērķus sadarbojamies ar valsts un pašvaldību institūcijām un ar citām pensionāru organizācijām.

Pateicoties mūsu novada domes finansiālajam atbalstam, arī aizvadītajā gadā ir turpinātas visas PB iedibinātas tradīcijas (pensionāru – jubilāru godināšana, ziemassvētku dāvanas vientuļajiem pensionāriem, ekskursijas, labdarības, izglītojošie, kultūras un atpūtas pasākumi), aktīvi darbojās senioru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un daiļamatnieki. Realizējot projektus, sadarbībā ar novada domi, 2006. gadā DC ir iekārtota pensionāru veselības aprūpes istaba, kurā pensionētās medmāsiņas – Leonora Stare, Valentīna Dzene, Vija Vitova un Broņislava Draboviča 2012. gadā brīvprātīgi ir sniegušas pensionāriem 597 bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumus (asinsspiediena mērīšana, cukura un holesterīna līmeņa noteikšana u.c.), organizēja nūjošanas nodarbības un izglītojošos pasākumus, lai veicinātu pensionāru veselības saglabāšanu.

Par sadarbību un atbalstu, PB valdes vārdā, sirsnīgi pateicos mūsu novada domei un pagastu pārvaldēm, sociālajam dienestam, kultūras centram, SIA „Zolva” valdes priekšsēdētājai Annai Šņepstei, AS „Preiļu siers”, Preiļu NVO centram, Galvenajai bibliotēkai, Vēstures un lietišķās mākslas muzejam, Mūzikas un mākslas skolas vadībai un pedagogiem.

Par brīvprātīgo, nesavtīgo darbu līdzcilvēku labā, no sirds pateicos PB valdei, medmāsiņām L.Starei, V. Dzenei, V.Vitovai un BR. Drabovičai, senioru mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, to vadītājām un visiem aktīvajiem pensionāriem, kuri savu iespēju robežās, cenšas pilnvērtīgi dzīvot, nevis eksistēt, vienaldzībā rūsot.

Irēna Timošenko,
PB valdes priekšsēdētāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.