Svarīgākais un aktuālākais 2012. gada pārskata un UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtībā

12.03.2013.

2013. gada 12. martā, no 10.00- 14.30; Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknes Augstskolas 317. audit. 3. stāvā

CENA Ls 35,00 (iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).
Lektore: Laima Ļitviņenko nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, darba pieredze VID un Finanšu ministrijā sniedzot konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

Semināra programmā:

1. Likumdošanas aktu prasības sastādot 2012. gada pārskatu.
2. Gada pārskata sastādīšanas pamatprincipi un reglamentējošie normatīvie dokumenti.
3. Notikumi pēc bilances datuma, to atspoguļošana finanšu pārskatā.

 • pārskata gada notikumu korekcija pēc bilances datuma
 • notikumu koriģēšanas piemēri
 • notikumi, kuri neattiecas uz pārskata gadu un atspoguļojas finanšu pārskata pielikumos
 • sabiedrība pārtrauc savu darbību gada pārskata sagatavošanas laikā

4. Grāmatvedības politikas maiņas atspoguļošana, grāmatvedības norēķinu izmaiņas un kļūdu labošana finanšu pārskatā.
5. Sagatavošanās gada pārskata sastādīšanai:

 • aktīvu, saistību inventarizācija un tās rezultātu atspoguļošana bilancē;
 • pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu novērtēšana un pārvērtēšana;
 • krājumu novērtēšana un pārvērtēšana;
 • krājumu un dabisko zudumu norakstīšana;
 • uzkrājumu veidošana šaubīgajiem parādiem;
 • uzkrājumu veidošana atvaļinājumiem un citiem;
 • tipiskākās kļūdas, kas izraisa grāmatvedības pārskatu sagrozīšanu un fundamentālo kļūdu labošana.

6. UIN deklarācija un ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšana:

 • izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību un koeficienta 1,5 piemērošana;
 • bezcerīgo parādu norakstīšana;
 • reprezentācijas izdevumi;
 • procentu maksājumu aprēķins par 2012.gadu;
 • nolietojuma aprēķins un norakstīšana nodokļu vajadzībām, piemērojot likuma 13.pantu;
 • darījumu ar saistītām personām uzskaite;
 • dāvanas fiziskām un juridiskām personām;
 • notikumi pēc pārskata datuma: koriģējamie un nekoriģējamie;
 • apliekamā ienākuma samazināšana par 2012.gadu par nesadalīto 2011.gada peļņu.

7.Atbildes uz jautājumiem.

Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos!

Pieteikties semināram varat pa tālruni 28221993 vai šo e-pastu, norādot sekojošus datus:
Vārds, uzvārds:
Uzņēmums:
Faktiskā adrese:
Juridiskā adrese:
PVN reģ. nr.:
Telefons:
Fakss:

 

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2013.