Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumu atklāta konkursa „Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām” Nolikuma pielikumā

26.02.2013.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Precizējumi atklāta konkursa  „Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām”, ident.nr. PND 2013/4AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma 6.pielikumā.
  Ņemot vērā piegādātāja iesniegumu iepirkumu komisijai par precizējumiem Konkursa „Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām”, id.nr. PND 2013/4AK, Nolikuma 6.pielikumā – Līgums elektroenerģijas iepirkumam Preiļu novada pašvaldības vajadzībām, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešās daļas nosacījumiem un Konkursa Nolikuma 1.6., 1.7.punkta un 9.6., 9.7.punktu nosacījumiem, Komisija nolēma:

1. Veikt precizējumus konkursa, id.nr. PND 2013/4AK, Nolikuma 6.pielikumā – Līgums elektroenerģijas iepirkumam Preiļu novada pašvaldības vajadzībām (Projekts), tai skaitā 3.3., 3.4, 7.1., 7.3.punktos:
„3.3. ……. Gadījumā, ja TIRGOTĀJS laicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparāta rādījumus, tam ir tiesības izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo, taču ne vairāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu, vidējā mēneša patēriņa.”
  3.4. ……. Rēķinus TIRGOTĀJS lietotājam nosūta elektroniski uz LIETOTĀJA e-pasta adresi: dome@preili.lv un rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.”
  7.1. LIETOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to vismaz 21 (divdesmit vienu) dienu pirms attiecīgā mēneša beigām rakstiski brīdinot TIRGOTĀJU.”
  7.3. Izbeidzot LĪGUMU 7.1. un 7.2.punktos noteiktajos gadījumos ……”.

2. Par veiktajiem precizējumiem Konkursa nolikuma pielikumos, komisija paziņo iepirkuma piegādātājam, kas ir iesniedzis iesniegumu komisijai (pa faksu, pastu), un visiem piegādātājiem,   ievietojot šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv iepirkumi.

3. Komisija informē piegādātājus: iesniedzot piedāvājumu Konkursam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas  precizējumi (Nolikuma 1.7.1.a/p.).

 Pielikumā:
Konkursa, id.nr. PND 2013/4AK Nolikuma pielikums- Līguma projekts (precizēts 26.02.13.)– 3.lp.

4. Kontaktpersonas:
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.;
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas speciālists Jevģenijs Stepanovs, tālr. 29430902, e-pasts:
jevgenijs.stepanovs@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2013.