Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem iepirkuma „Autobusu ar šoferiem noma XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laikā” Tehniskās specifikācijas prasībās

19.02.2013.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Precizējumi iepirkuma „Autobusu ar šoferiem noma XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laikā”, ident.nr. PND 2013/6M, (turpmāk tekstā – Iepirkums) Tehniskās specifikācijas prasībās.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem 1.4.4. un 5.5.punku nosacījumiem, Komisija sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem un veic precizējumus Iepirkuma „Autobusu ar šoferiem noma XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laikā”, id.nr. PND 2013/6M, Tehniskās specifikācijas prasībās

1. Jautājums: Tā kā ir jānorāda kopējā līguma summa laika periodā no (29.06. – 08.07.13.) par 4 autobusiem, tad kāds ir provizoriski plānotais nobraukums vienā dienā (cik daudz km paredzēti nobraukt pa Rīgu un vai plānoti kādi izbraucieni arī ārpus Rīgas, piemēram, Jūrmalu?)? Kā arī no pieredzes ar citiem svētkiem zinam, ka daži kolektīvi vēlējās braukt jau uz Rīgu 28.06. vai jūsu gadījumā arī tā varētu būt? Svarīgi zināt arī izbraukšanas aptuveno laiku no Preiļiem un izbraukšanu atpakaļ uz Preiļiem?
  Atbilde: Tā ir tikai plānotā līgumsumma, bet faktiskā būs pēc nobraukto kilometru skaita un diennakšu izmantošanas katram autobusam atsevišķi, kas veidos arī konkrētu summu par pakalpojumu. Pagaidām konkrēta izbraukšanas laika nav, bet pēc informācijas uz šodienu izbraukšana no Preiļiem varētu būt 1. jūlijā, atgriešanās – 8. jūlijā. Izbraukšana ārpus Rīgas – varētu būt vienreiz uz Jūrmalu, bet kā būs reāli, lems kolektīvu vadītāji.

2. Jautājums: Otrs jautājums ir par dīgstāves stundām, kā ir paredzēts tās rēķināt (kopējo cenu kā tādu tas nemaina, bet maina aprēķina veidu):Ņemot vērā šofera pieļaujamo dienas darba laiku (15 stundas) un tad no tām, kurās autobuss stāv uz vietas rēķina dīgstāvi? Arī tajās dienās, kad autobusu neizmanto (tā pēc pieredzes ir bijis) rēķina 15 dīgstāves stundas? /Vai dīgstāves stundas rēķina pēc autobusa nomas laika (pilnu diennakti 24h), t.i. ja autobuss brauc 3h, tad pārējās 21h būtu kā dīgstāve? Jo nolikumā arī rakstīts, ka autobusam jābūt piesaistītam kolektīvam visu laiku no 29.-08.07.13.?
 Atbilde: Dīgstāvi rēķina pēc autobusu nomas laika pilnu diennakti 24 stundas. Autobusi tiek piestiprināti katram kolektīvam 24 stundas.

3. Informāciju par piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un komisijas atbildes uz tiem, komisija nosūta piegādātājam un ievieto šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv_Iepirkumi .

4. Komisija informē piegādātājus: iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas   precizējumi (Instrukcijas 1.4.4.1.a/p.).

5. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Juris Kovaļevskis – Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieks, tālr.: 26410521, e-pasts:
juris.kovalevskis@preili.lv
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 19.02.2013.