Viduslatgales Profesionālā vidusskola īsteno Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu LLIV – 325 `EDUCATE FOR BUSINESS`

19.02.2013.

Viduslatgales Profesionālajā vidusskolā ar 2012 .gada maiju tiek īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts  LLIV – 325 ‘’EDUCATE FOR BUSINESS’’/‘’Latvijas un Lietuvas profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība’’/.

Viduslatgales Profesionālā vidusskola projektā piedalās kā viens no sadarbības partneriem. Projekta budžets Viduslatgales Profesionālajai vidusskolai sastāda 108060.00 EUR.

Projekta ietvaros tiks īstenotas aktivitātes, kuras vērstas uz profesionālās pieredzes apgūšanu un sadarbību, prakses īstenošanu pie sadarbības partneriem, pedagogu un audzēkņu pieredzes apmaiņas vizītēm, skolas popularizēšanas pasākumiem, mācību materiālu iegādi un aprīkojuma iegādi pavāru, lauku tūrisma un automehāniķu specialitāšu laboratorijām.

Ieguvēji projekta īstenošanas rezultātā būs gan audzēkņi, gan pedagogi, jo tiks apgūta jauna pieredze, uzlabota materiāli tehniskā bāze.

Pašreiz tiek strādāts pie iepirkuma gatavošanas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai automehāniķu un pavāru laboratoriju aprīkošanai.

Skaidrīte Grigale,
projekta koordinators

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.